Благочиннэр дзэм къулыкъу щызыщIэхэм ехъуэхъуащ бригадэм и юбилейм папщIэ

2006 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м къызэрагъэпэщауэ щытащ «Горная» 34-нэ мотошабзауэ бригадэ щхьэхуэ Къэрэшей-Шэрджэсым щыIэр. 2018 гъэм дзэм къулыкъу щызыщIэхэм ягъэлъапIэ ар къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 12 зэрырикъур. Зэхыхьэр ирагъэжьащ бригадэм хэтхэр ягъэпажэу. ИужькIэ пэкIу зэхэтащ. Гупым хэтхэм хъуэхъукIэ защыхуигъазэм, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений гупым захуигъэзащ Тхьэр къадэIэпыкъуну я къулыкъур щрахьэкIкIэ икIи унагъуэ IуэхукIэ ехъулIэныгъэ яIэну.

Просмотров: 540

Поделиться

VK:39834