Щоджэныр щыIащ сабийхэм я зыгъэпсэхупIэм

«Каникулы с Общественным советом» Iуэхум хыхьэу жылагъуэм и лIыкIуэхэр полицэм и лэжьакIуэхэм я гъусэу щыIащ Крупский Н.К. и цIэр зезыхьэ сабийхэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэм. Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ ныбжьыщIэ 150-рэ узыншагъэр щрагъэфIакIуэм щыIащ.
- Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэхэми шынагъуэншагъэр зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым, - балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ къудамэм и унафэщI Кузьминов Христофор и псалъэр иригъэжьащ. Полицэм и подполковникыр къытеувыIащ санаторэм и Iэгъуэблагъэм, жылагъуэ щIыпIэхэм щыIэ хабзэхэм, яхь жэуаплыныгъэхэм. Зэхыхьэм хэтхэм ягу къагъэкIыжащ узыншагъэр егъэфIэкIуэным и мыхьэнэр, физикэ упражненэхэм я фIагъхэр. Жылагъуэ советым и лIыкIуэ щоджэн Абрамов Михаил ягу къигъэкIыжащ
щIалэгъуалэм я деструктивнэ гупсысэкIэр зэбгрыгъэкIыным ехьэлIа Iуэху зэIумыбзхэм пэщIэтын зэрыхуейр.

Зэхыхьэр щиухым зыгъэпсэхупIэм щыIэхэм полицэм и лэжьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ мыхьэнэ зиIэ зэIущIэ зэрырагъэкIуэкIам папщIэ. ХьэщIэхэр ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэхэр зэрырагъэжьам папщIэ.

Просмотров: 457

Поделиться

VK:39834