Тхьэмахуэ школым и дерсыр «12 Праздников» центрым щекIуэкIащ

2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 3-м Минводы къалэм и Никольскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм дерсхэр щрагъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и «12 Праздников» социальнэ-щэнхабзэ центрым. Сабийхэм папщIэ нэгузыужь программэ къызэрагъэпэщащ къэблагъэ Апостол нэщIым теухуа викторинэ къызэщIиубыдэу. Члисэм и унафэщI щоджэн Чемодуров Кирилл къызэхуэсахэм захуигъэзащ духовнэ гъащIэм имызакъуэу гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэми гупсэхуу бгъэдыхьэну. Зэхыхьэ нэужьым псоми шэджэгъуашхэ ирагъэщIащ. Зэхыхьэм хэтхэр зэдэлэжьэну зэгурыIуащ.

Просмотров: 455

Поделиться

VK:39834