Гимназием и гъэсэнхэм яхутепсэлъыхьащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Илларион (Троицкий) и гъащIэм

2018 гъэм накъыгъэм и 10-м Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и 3-4 классхэм чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ дерсыр щатащ. Абы еджакIуэхэм зыщыхагъэгъуэзащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Илларион (Троицкий) и гъащIэм. Абы и фэеплъыр а махуэм ягъэлъапIэрт.
ЕджакIуэхэм къащIащ сабий, ныбжьыщIэ ныбжьым Троицкий Владимир щитам дэзыхьэхыу щытахэр, щоджэн къулыкъур зэрырихьэкIар, дунейм зэрехыжа щIыкIэр. ЕджакIуэхэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ ар щIэныгъэм хуэпабгъэу, еджэным и гур хузэIухауэ зэрыщытар. Илъэситху щыхъум ар Москва кIуэну хущIэкъурт. Школым, семинарием, академием ар фIы дыдэу щеджащ икIи Тхьэм къулыкъу хуищIэу щIидзащ.
Гимназием и гъэсэнхэм зыхагъэгъуэзащ духовнэ гъащIэм теухуахэм, щихъым теухуа документальнэ фильми ахэр еплъащ. Дерс нэужьым сабийхэм Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр упщIэкIэ зыхуагъэзащ.

Просмотров: 415

Поделиться

VK:39834