ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Белоруссием и лъапIэныгъэхэм деж Тхьэ щелъэIуащ

Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и члисэхэм екIуалIэхэр щыIащ Белоруссием и щIыналъэ лъапIэхэм. Чристэн диным и лъабжьэр абы жыжьэ къыщожьэ. 992 гъэм Полоцкэ епархиер къызэрагъэпэщащ. 1000 гъэм Полоцкэ пащтыхь гуащэ Рогнедэ Изяслав къулъшырыф къыщызэригъэпэщащ. Полоцкэ Ефросиние щIыналъэ лъапIэм кIуахэм яхутепсэлъыхьащ.
ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуным теухуа программэр Спасо- Евфросиниевскэ къулъшырыфым и полоцкэ комплексым кIуэри ирагъэжьащ, Полоцкэ Ефросиние XII лIэщIыгъуэм къызэригъэпэщар. Абы чристэн хьэпшып лъапIэхэр щахъумэ. Ар Полоцкэ Ефросиние и къарум щыщ Iыхьэхэрщ, XII лIэщIыгъуэм и жорым траха копиерщ, мывэ лъапIэхэмкIэ ягъэдэхар. Апхуэдэу къулъшырыфым щыIэщ Спасо-Преображение члисэ Иоанн щихъ Ефросиние и унафэкIэ XII лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм иухуар.
Къулъшырыфым щыIа нэужь щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Беларусием и къалащхьэ Минск къалэм кIуащ. Беларусием и чристэн члисэ нэхъыщхьэу къалъытэ Свято-Духов кафедральнэ члисэ зэхуэхьэса Минск пэмыжыжьэу щыIэр. Аращ Тхьэм и Анэм и Минскэ тхьэнапэр щахъумэр. Минск щыпсэухэм ялъэгъуащ Минск и уардэунэм пэгъунэгъуу Свислочи щерсу. 

Къалэдэсхэм тхьэнапэр псыр къыхахри Рождество члисэм щагъэуващ. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъIэуну кIуахэр щыIащ Свято-Сергиевскэ цIыхухъу къулъшырыфым. Ар Гродненскэ областым хыхьэ Слонимскэ районым щыIэщ. АдэкIэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Сынковичи къуажэм Тхьэм и Уэхьий Михаил и Члисэ-быдапIэм щыIащ. Ар тхыдэ фэеплъ лъапIэщ. Михайловскэ члисэр телъыджэу зэхэлъщ. Ар щаухуар иджыри къыздэсым къахуэщIэркъым зыми. Языныкъуэхэм къызэралъытэмкIэ, ар XV лIэщIыгъуэм яухуащ. А члисэр къыщагъэщIэрэщIэжым къагъуэтащ ар нэхъ пасэу зэраухуам щыхьэт техъуэ Iуэхугъуэ. Свято-Михайловскэ члисэм и лъапIэныгъэ нэхъыщхьэщ Тхьэм и Анэм и «Всецарица» тхьэнапэр. Ар Афон Бгы ЛъапIэм папщIэ Грецием щатхащ, телъыджэ къэзыгъэхъу къару иIэщ.
ЩIыналъэ лъапIэм и программэр Урысейм щызэхуащIыжащ. Ахэр Свято- Введенскэ Оптинэм и пшахъуэщIым, щихъ Задонский Тихон и мэз псынэпсым щыIащ.

Просмотров: 524

Поделиться

VK:39834