Архитектурно-ухуэныгъэ комиссэм Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и члисэхэр хигъэгъуэзащ

Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ ухуэныгъэ комиссэр епархием и екIуэлIапIэхэм кIуащ. Епархием и архитектурно-ухуэныгъэ комиссэр Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и члисэхэм щыIащ. Абы хэтащ епархием ухуэныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей, благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр, благочиннэм ухуэныгъэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу щоджэн нэхъыжь Петров Александр, архитектор икIи епархием и хъумакIуэ Чечин Олег, епархием и складым и унафэщI Чечин Сергей.
Епархием ухуэныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей, епархием и архитектор икIи хъумакIуэ Чечин Олег сымэ зыхагъэгъуэзащ ухуэныгъэ лэжьыгъэхэм, благочинием и члисэхэм ухуэзыунэтIхэм икIи зыхуеину чэнджэщхэр иратащ.
Комиссэм и лэжьыгъэр ирагъэжьащ зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр къапщытэу. Ар щрагъэкIуэкI Усть-Джегуты къалэм Тхьэм и Анэм и Уэхьийм и члисэм.
Московскэ къуажэм щаухуэ члисэм щеплъым чэнджэщ иратащ забор яухуэну. Комиссэр щыIащ Черкесск и Георгиевскэ члисэм. Абы унафэщIым комиссэм хэтхэр щыхигъэгъуэзащ илъэсым зэфIагъэкIыну лэжьыгъэхэм. Абыхэм къыхагъэщащ щхьэгъубжэхэм я щытыкIэр. Ахэр мыгувэу зэрагъэпэщыжыну къалэн щащIащ. Члисэм и Iэгъуэблагъуэр зыхуей щыхуагъазэм зэрагъэпэщыжынухэр къагъэлъэгъуащ.
Щихъ Радонижский Сергий и цIэр зрихьэу Черкесск дэт члисэм комиссэм чэнджэщ иритащ псыр члисэм и унащхьэм псыжапIэ трубахэмкIэ ежэхыу ящIыну. Члисэм и IуплъапIэр зэрагъэпэщыжыну къапэщылъщ.
Комиссэр щыIащ Черкесск Тхьэм и Анэм и Покров члисэм. Абы зыщыхагъэгъэузащ лэжьыгъэхэр зэрызэфIахым, къапэщылъ ухуэныгъэхэм. 

Просмотров: 832

Поделиться

VK:39834