Архиепископ Феофилакт зауэлIхэм папщIэ Тхьэ елъэIуащ

2018 гъэм накъыгъэм и 9-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Лазаревскэ члисэм. Щоджэным къулыкъур драгъэкIуэкIащ къалэм и члисэхэм я щоджэнхэм унафэщI щоджэн нэхъыжь Дьячков Александр я пашэу. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм къеджа нэужь фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Литургие нэужьым махуэшхуэр ягъэлъэпIащ. ТхьэлъэIу нэужьым щоджэнхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ архиепископ Феофилакт я пашэу Псыхуабэ зыхъумахэмрэ абы щыпсэуахэмрэ я кхъэм кIуащ. Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Шишкин Андрей, Псыхуабэ и Iэтащхьэ Скрипник Андрей, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт, Псыхуабэ, Лермонтов, ЕссэнтIыгу, Кисловодск къалэхэм я дзэ комиссар Гусоев Валерий, ветеранхэм я Советым я лIыкIуэхэр, депутатхэр, къалэ администрацэр,
«Уахътыншэ полкым хэтхэр, предприятэхэмрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ я лIыкIуэхэр, ветеранхэр, анармейцхэр, къалэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. Фэеплъ пэкIур къызэIуихащ Псыхуабэ къалэм и Iэтащхьэм. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт хэкIуэда зауэлIхэм папщIэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ. «Къуэшхэ, шыпхъухэ!» А псалъэхэрщ лъэпкъ, дин зэмылIэужьыгуъэхэм итхэр, зи бзэ зэщхьэщыкIхэр зэкъуэзыгъэувэр. Псыхуабэ, Черкесск епархием и екIуэлIапIэхэм псоми щоджэнхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм теухуа зэIущIэхэм хэтащ.

Просмотров: 902

Поделиться

VK:39834