Епархияны динчилери Хорлам Кюнню байрамына къошулдула

Быйыл май айны 9-да Уллу Хорламны Кюнюнде эртден бла сагъат 7-де джангур челекден къуйгъанча джаугъанына да къарамай Черкесскеде Николай Чудотворец клисаны динчилери шахарны немец фашистледен джакълай1 елген аскерчилеге Хорлам Паркда православ адетдеча джаназы дуа этдиле. Клисаны ключары протоирей Кузнецов Сергий бла клисаны клириги иерей Гурин Александр, Черкесск шахарны къанлы немец фашистледен азатлай елген 2- стрелковый гвардия дивизияны аскерчилерини барын да атларын айтыб православ адетдеча дуа бла джокъладыла. Андан сора да партизанла бла совет-партияны ишчилерин фашист оккупацияны зорлугъундан елген Хорлам аллеяны къарнаш къабырларындан асыралгъанлагъа да сый бердиле. Алайда тилек этгенден сора къарнаш къабырлагъа гокга хансла салыб, кеб ачылгъан Уллу Хорлам Кюнню аллы бла джангы мемориалгъа барыб баш ийдиле.
Ессентукская станседе Успения Божией Матери клисаны тамадасы протоирей Еланцев Сергий быйыл майны 9-да «Слава» деген мемориалны къатында митингге къошулуб, ветеранла бла районну джамагъатын Уллу Хорламны Кюню бла алгъышлады. Православ динчи клисаны джаагъатыны атында къач маталлы этилген венокну салды.
Суворовка станседе Уллу Хорламны Кюнюне аталыб баргъан митингде Вера, Надежда, Любовь эмда анлары Софья шыйыхланы клисасыны тамадасы протоирей  ванилов Роман, ветеранланы алгъышлаб алагъа узакъ емюр эмда саулукъ теджеди.Мемоиалны къатында ачы урушда елгенлеге литиядуа да этдиле.
Зеленчюк станседе Петропавлов клисада орналгъан Верейскийни архиепископу священномученик Илларионну сыйына аталгъан христиан дин школда Уллу Хорламны 73 джыллыгъына джоралаб, ветеранланы эсгериуге атаб етгюрлюкню Дерси болуб етдю. Христиан дин школну директору Оганезова Валентина, къазауат джыллада совет халкъны джигитлигинден эмда къазауатны айланч джолларындан къайтыб келиб кесин Аллахха къуллукъ этерге буюргъанланы юслеринден хапар айтды. Зеленчюк станседе Петропавлов клисаны талай джыл тамадасы болуб ишлеген ветеранны, протоирей Козырь Петрну юсюнден хапарны аны къызы Катенева Зинаида хапар айтды. Дерсни кезюуюнде къазауат джыллада джырла бла назмуланы да эсге тюшюрдюле.
Май айны 9-да Зеленчюк станседе къуанч митинг болуб етдю. Аны аллы бла Зеленчюк муниципал районну администрациясыны тамадасы Самоходкин Сергей бла  ъарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну приходларыны джуаблы православ динчиси пртоирей Субтельный Евгений Зеленчюк стансени ветеранларын алгъышладыла. Митингде Зеленчюк районну башчысы Самоходкин Сергей, Зеленчюк районну аскер комиссары Чернышев Александр, Зеленчюк районну ветеранларыны советини председатели Овечкин Валерий селешдиле. Ол къуанчда стансе майданда юнармеецле марш бла етдюле. Митингни аягъында къазауатда елген аскерчилени мемориалына гокга хансла салдыла.
Къабарты-Малкъарда «Мир всем» деген православ джаш телю Аралыкъны алчылары майны 9-да адетдеча Хорламны Кюнюне аталгъан мероприятиялагъа къошулду. Дин къуллукъ бла разылыкъ тилекден сора джаш телю православ динчи Осипов Константин бла бирге Нальчикде аске мемориалгъа бардыла, алайда къазауатда елгенлени барына дуа окъудула. Православ адетдеча джаназы дуаны окъугъандан сора Нальчикни православ джаш телюсю «Бессмертный полк» деген бютеуэресей акциягъа къошулду.

Быйыл майны 9-да Нарсанада «Бессмертный полк» деген акция болуб етдю. «Солдатам Родины» деген мемориалда Хорлам Кюннге аталыб митинг болуб етдю. Джангур джаугъаннга да къарамай, мингле бла шахарчыла мемориалгъа келиб, къазауатда елген джигитлеге сый бердиле. Къуанч мероприятиягъа Нарсана клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Знаменский Иоанн да къошулгъан эди. Ол байрам бла шахарчыланы эмда келген къонакъланы алгъышлаб Аллах кюч-къарыу бериб Уллу Хорлам кюнню бизге келтирген ветеранла бла тылда уруннганлагъа сый бере джюрек разылыгъын билдирди. Митингге дагъыда Нарсана шахарны башчысы Курбатов Александр, шахар Думаны председатели Волошина Любовь эмда башха сыйлы къонакъла да къошулгъан эдиле. Ала ветеранланы эмда шахарчыланы бу сыйлы байрам бла джылы алгъышладыла. Къазауат джыллада нарсаначыладан Уллу Ата Джурт къазауатда джигитлеча 10 мингден аслам адам сермешгенди. 600 мингден аслам солдат бла офицер Нарсана санаторийледе госпиталлада джаралы болгъандан сора саулукъларын бакъдырыб аскер тизгинлеге сирелгендиле. Шахарны тарихине емюрлюкге Совет Союзну Джигити деген атны джюрютген 24 адамны аты бла орден Славы толу кавалерлеринден экеуленни аты джазылгъанды. Ол кюн Ессентюк шахарда Святой Живоначальной Троицы деген клисаны къатында къарнаш къабырлада Уллу Хорламны 73 джыллыгъына аталыб митинг болуб етдю. Митингден сора ветеранла клисагъа барыб алагъа деб салыннган хант тебсиледе олтуруб ауузландыла. Клисаны тамадасы иерей Галайчук Сергий келген къонакъланы барын да джашау магъана берген Пасха эмда Уллу Хорламны Кюню бла алгъышлады.
Уллу Хорламны байрамында Черкесск шахарда адетдеча къачлы джрюш болуб етдю. Шахарны православ динчилери, Черкесскеде Покров клисаны тамадасы болуб тургъан, Уллу Ата Джурт къазауатны ветераны протоирей Афонин Василийни къабырында лития окъудула. Андан сора къазауатда , госпиталла джараларындан елген аскерчиле асыралгъан къабырлагъа дери къачлы джюрюш этдиле. Къарнаш къабырлада Ата Джурт ючюн джан берген аскерчилеге лития дуа окъудула. Ол дуагъа да къачлы джюрюшге да атаман Скорых Олегни башчылыгъы бла Баталпаша шахар къазакъ джамагъатны къазакълары да къошулгъан эдиле. Андан сора бары да олтуруб
аузланнган кезюуде Ата Джуртларын къоруулай елген эт адамларын эсге тюшюрдюле. 
Ол кюн огъунакъ Черкесскени Свято-Сергий гимназиясыны сохталары 2Бессмертный полк» деген бютеуэресей акциягъа къошулдула. Гимназиячыла Ата Джурт къазауатда болгъан кеслерини джуукъ адамларыны портретлерин элтдиле. 3-чю классны хору алагъа аскер джырла бла тюбеди. Башха гимназиячыла биринчи класны сохталары да къошулуб Бессмертный полкну тизгинлеринде кеслерини къазауат этген эт адамларыны портретлерин ехтемлени еэлтдиле. Быйыл майны 9-да Ногъай районну Эркин-Шахар поселогунда Уллу Хорламгъа аталыб митинг болуб етдю. Митингге поселокда Серафим Саровский шыйыхны клисасыны тамадасы иерей Иманов Алексей да къошулду. Ол къазауатда елгенлеге православ адетдеча дуа окъуду. Митингни бир минутну шошлукъ тутуб эмда гокга ансла салыу бла тамамладыла. Андан сора да джыл  айын да болуучу джаш телюню арасында аякъ мешнала бла джюрюу болуб етдю, анда сохтала тегерекде эллеге айланыб чыкъдыла.
Ол кюн огъунакъ Новоблагодарный элде Покрова Пресвятой Богородица клисаны тамадасы протоирей Углов Сергий, Уллу Хорламны 73 джыллыгъына аталгъан митингге къошулду. Ол байрамда Хорламны эсгертмесини къатында эл администрацияны башчысы, къазакъла, ветеранла, арт джыллада къазауатлада болгъанла, эл школну сохталары, балабакъны сабийлери эмда элчиле джыйылгъан эдиле. Къуанч мероприятияны аллы бла протоирей Углов Сергий, Хорлам ючюн Ата Джуртлары ючюн къазауатда джан берген аскерчилеге, джараларындан елгенлеге, ачлыкъны зорлугъундан елгенлеге, зорлукъну уундан джан бергенлеге православ адетдеча джаназы дуа окъуду. Багъышлау сезледен сора, эл школну сохталары бла балабакъны сабийлери байрамгъа джоралаб концерт кергюздюле. Къазакъла элчилени аскер каша бла сыйладыла.
Хорламны Кюнюнде Къарачай-Черкесияда Исправна стансени джамагъаты «Бессмертный полк» деген акциягъа къошулду. Стансени Михайловский клисасында панихидадан сора клисаны джамагъаты сохталаны колонналарына къошулуб Уллу Ата Джурт къазауатда елгенленимемориалына бардыла. Клисаны тамадасы иерей Якушев Александр мемориалда лития дуа окъуду. Уллу Хорламны 73 джыллыгъы бла джыйылгъанланы стансе администрацияны башчысы Брыкина Марина алгъышлады.

Просмотров: 895

Поделиться

VK:39834