Ветеранланы байрамны ал кюнюнден алгъышлаб башладыла

Уллу Хорламны 73 джыллыкъ байрамыны аллы бла Къарачай-Черкесияда сокъурланы обществосуну Бютеуэресей организациясы, кезлеринден сакъат болгъанлагъа концерт кергюздюле. Анга Уллу Ата Джурт къазауатны ветеранлары бла тылда уруннганланы да чакъыргъан эдиле. Ветеранла бла тылда уруннганланы Черкесскеде Никольскийклисаны клириги иерей Гурин Александр алгъышлагъан эди. Ол православ адетдеча, Дин ючюн Ата джуртлары ючюн джан берген башчыла бла аскерчилеге тилек этди. Бюгюн сау-эсен болгъанлагъа узакъ емюр саулукъ да теджеди. Православ динчиле бла клисаны джамагъатыны атындан православ динчи ветеранла бла тылда уруннганлагъа – Хорламчы Георгий шыйыхны иконасы бла Черкесск шахарны юсюнден китабны саугъа этди.
Хорлам кюнню аллы бла Ессентукская станседе Успения Божией Матери клисаны динчилери Уллу Ата Джурт къазауатны ветеранларын алгъышлаб аланы этген  жигитликлери ючюн разылыкъларын билдириб алагъа саулукъ-эсенлик да теджедиле. Клисаны тамадасы протоирей Еланцев Сергий быйыл майны 8-де кече Ессентукская стансени арасында «Свяча памяти» митингде Уллу Ата Джурт къазауатда елгенлеге дуа окъуду. « Ветеранлагъа эм багъалы сый бериу- аланы тилек бла джокълауду» -деген эди православ динчи литияны башларны аллы бла. 
Хорламны Кюнюню аллы бла Черкесскеде Свято-Сергий гимназияны 2-чи классыны сохталары «Великая Отечественная война в истории моей семьи» деген тинтиу иш бардыргъандыла. Сабийле кеслерини къазауат этген джуукъларындан, аланы этген джигитликлеринден, саугъаларындан хапар джыйыгъандыла. Ол ишлерин ала стегазета этиб биргелерине окъугъанлагъа кергюзгендиле.
Быйыл май айны 8-де Свято-Сергий гимназияны «Юные пограничники» деген отрядны тертюнчю классын сохталары , Уллу Ата Джурт къазауатда елгенлеге эмда белгисиз къалгъанлагъа аталыб ачылгъан мемориал комплексни ачылыууна къошулгъан эдиле. Ол церемониягъа къошулгъанлары Уллу Хорламны байрамыны аллы бла гимназиячылагъа бек магъаналы болду. Быйыл да май айны 8-де Нарсанада Православ Свято-Никольский гимназияны сохталары Уллу Ата Джурт къазауатны ветеранларына сый бердиле. Гимназиячыла хазырлагъан концерт программа асукерчилени джигитликлери бла Уллу Хорламны Кюнюне аталгъанды. Юретиу даны бла директорну орунбасары Синявская Татьянаны эмда клиса джырдан устаз Игнатенко Еленаны башчылыгъы бла сохтала къазауат джыллада джырланы джырладыла, къазауатны юсюнден назмула да окъудула. Байрамгъа къошулгъан 5-11 классланы сохталары къуру аскер джырланы эштиб къоймай, Татьяна Сергеевнадан аланы авторларындан кимле джырлагъанларынданда хапарлы болдула. Кесини алгъыш сезюнде гимназияны директору протоирей Знаменский Иоанн чертгенден, ол ачы урушда, къуру аскерчилени джигит семершегенлери болуб къалмай, Ата Джурт ючюн тылда –заводла бла госпиталлада къаджыкъмай ишлеген милетге хораламны Аллах саугъа этгенди. Директор бабас барын да Хорламны Кюню бла алгъышлаб, приходну ветеранларына ала этген джигитликле ючюн разылыгъын билдирди. Концерт бошалгъандан сора ветеранланы хант юйге чакъырыб сыйладыла. Ол кюн огъунакъ Православ лечебницаны тамадасы Уварова Валентина Александровна гимназияны абадан классларыны сохталары бла бирге , саулукълары амалтын мероприятиялагъа кеслери джюрюялмагъан ветеранланы алгъышладыла. Аланы хар бирине саугъала хазырлаб , къазауат джыллада джырланы да джырладыла.

Нарсанада майны 8-де «Солдатам Родины» деген аскер мемориал комплексде, Уллу Хорламны 73 джыллыгъына аталыб къуанч мероприятие болуб етдю, анга блим берген окъуу заведенияланы сохталары, администрация бла къазачествону келечилери, шахарчыла бла курортдха келгенле да къошулгъан эдиле. Бу мероприятияны курорт шахарны администрациясыны культура белюмю Инна Сквиренкону башчылыгъы бла къурагъанды. Анда джыйылгъанлагъа алгъыш сезню Нарсана клиса округну приходларыны джуаблы православ динчиси протоирей Знаменский Иоанн айтды. Ол митингге келгенлени Пасха бла Уллу Хорламны кюню бла алгъышлаб, бу байрамланы  ир- бири бла байлагъан затла, джашау елюмню, иги-аманны тюзлюк-терсни хорлагъаны болгъанын чертди.
Православ Свято-Никольский гимназияны сохталары Синявская Татьяны башчылыгъы бла Пасха джырланы джырладыла. Андан сора, Уллу Ата Джурт къазауатны етген, Совет Союзну Джгити Тимофеев Дмитрий Фомични топурагъын асырагъан адетни этдиле. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъы бла Нарсанада биринчи кере, шахарда клисаланы динчилери бары да мемориал комплексде уруш тюзледе Ата Джуртлары ючюн джан берген джараларындан госпиталлада елген анадан сора елюб аскер къабырлада асыралгъанлагъа православ адетдеча лджаназы дуа окъудула. Ол дин къуллукъгъа Никольский клисаны тамадасы протоирей Знаменский Иоанн башчылыкъ этди. Ол тилекде гимназиячыланы хору православ зикир джырлады. Митингни аягъында православ динчиле елген аскерчилени  сгертмесине сау гокгаладан этилген къачы бла венок салдыла.
Железноводскеде сурат-къурулуш техникумну акт залында Уллу Хорламны 73 джыллыгъына аталыб къуанч мероприятие болуб етдю. Анга къонакъ болуб, Железноводск шахарны Думасындан – Думаны председателини орунбасары Роман Иванович Стаценко, Иноземцево поселокда Успения пресвятой Богородица клисаны тамадасы иерей Пытайло Иоанн, Етгюрлюк орденни кавалери, Афган къазауатда , Чечен эмда башха къазауатлада болгъан запасдагъы подполковник Иванченко Иван Иванович, Чеченде эмда башха къазауатлада болгъан Шабельников Николай Алексеевич къошулгъан эдиле. Анда биринчи алгъыш сезню Железноводск  сурат-къурулуш техникумну директору- шахар Думаны депутаты Васин Юрий айтды. Кеслерини алгъышларын къуанчха келген къонакъла да айтхан эдиле. Залда джыйылгъанланы аллында Успения Пресвятой Богородица клисаны тамадасы иерей Пытайло Иоанн да селешди. Православ динчи, джанын бериргет хазыр болгъан солдатны этген джигитлиги, бу хорламны келтирирге уллу къыйын салгъан тылны ишчисини джигерлиги къачан унутуллукъ тюлдю. Бизни борчубуз ол джигитликни , Ата Джуртха сюймекликни эсден кетермей сакъларгъа эмда аны есюб келген телюлеге берирге керекбиз деб чертген эди джыйылгъанлагъа .
Быйыл май айны 8-де Уллу Хорламны Кюнюню аллы бла Минеральные Воды шахарда байрамгъа аталыб митинг болуб етдю.Ол къуанчха шахарны Покров клисасыны динчиси да къошулгъан эди. Алайда эсгертмени къатында, Уллу Ата Джурт къазауатда джан берген асукерчилеге православ адетдеча джаназы дуа этдиле. Минераловод клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоией Панасенко Алексий Хорламны майданында джыйылгъан джамагъатха Пасха багъышлау этиб, Сыйлы Пасха Хорлам байрам бла ушашды, нек десенг «Масих-елюм бла елюмню хорлагъанды, Уллу Холрлам да 1945 джыл къазауатны, елюмню тохтатханды бизге мамырлыкъ
джашауну саугъа этгенди.

Просмотров: 726

Поделиться

VK:39834