Ветеранхэр махуэшхуэм и пэ къихуэу ягъэлъэпIэн щIадзащ

Хэку зауэшхуэр ТекIуэныгъэ ИнкIэ зэриухрэ илъэс 73-рэ щрикъум и пэ къихуэу Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм зи нэм фIыуэ имылъагъухэм папщIэ концерт иригъэкIуэкIащ. Абы ирагъэблэгъащ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэмрэ тылым и лэжьакIуэхэмрэ. Ветеранхэмрэ тылым и лэжьакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр. Ветеранхэм я узыншагъэм папщIэ Тхьэ елъэIуащ. Щоджэнхэмрэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэмрэ щоджэным ветеранхэмрэ тылым и лэжьакIуэхэмрэ тыгъэ яхуищIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и тхьэнапэмрэ Черкесск къалэм теухуа тхылъымрэ. Махуэшхуэм и пэ къихуэу Тхьэм и Анэм и Успения члисэм и щоджэнхэр ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм и пэ къихуэу ЕссэнтIыгу станицэм дэс Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм ехъуэхъуащ, зэрахьа лIыгъэм папщIэ фIыщIэ хуащIри. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий 2018 гъэм накъыгъэм и 8-м
пщыхьэщхьэм «Шэху уэздыгъэ» пэкIум ЕссэнтIыгу станицэм и центрым Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм папщIэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ. «Ветеранхэмрэ зауэм хэтахэмрэ я фэеплъ нэхъ лъапIэр тхьэлъэIущ», - жиIащ щоджэным тхьэлъэIум и пэ къихуэу.
ТекIуэныгъэм и пэ къихуэу Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием  и етIуанэ классым и еджакIуэхэм ирагъэкIуэкIащ "Великая Отечественная война в истории моей семьи" къэхутэныгъэ лэжьыгъэр. Сабийхэм зэхуахьэсащ зауэм хэтахэм ятеухуа хъыбархэр, зэрахьа лIыгъэм и тхыдэр, кърата дамыгъэхэр. Къэхутэныгъэхэм кърикIуахэр блынгазетхэм щатхыжащ.
2018 гъэм накъыгъэм и 8-м Свято-Сергиевскэ гимназием и «Юные пограничники» отрядым и еплIанэ классым и еджакIуэхэр хэтащ фэеплъ комплексыр гуфIэгъуэ щытыкIэм иту къызэрызэIуахар, Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэмрэ абы хъыбарыншэу щыкIуэдахэмрэ ятеухуауэ.
2018 гъэм накъыгъэм и 8-м Кисловодск къалэм и Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и еджакIуэхэм Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр ягъэлъапIэ. Гимназием и гъэсэнхэм ягъэхьэзыра концерт программэр теухуауэ щытащ зауэлIхэм зэрахьа лIыгъэмрэ ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэмрэ. УнафэщIым гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и къуэдзэ Синявская Татьянэрэ члисэ уэрэдхэр жыIэнымкIэ егъэджакIуэ Игнатенкэ Еленэрэ еджакIуэхэм я нэIэ тету зауэ уэрэдхэр жаIащ, усэхэм къеджащ. 5-11 классхэм щIэсхэр зауэ уэрэхэм едэIуа къудей мыхъуу, Татьянэ къиIуэтэжахэр щIэщыгъуэ ящыхъуащ. Гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн къыхигъэщащ махуэшхуэм и мыхьэнэр зыхуэдэр икIи ягу къигъэкIыжащ а зауэм къыщахьа текIуэныгъэр Тхьэм къахуищIа тыгъэу зэрыщытыр. УнафэщIыр псоми ехъуэхъуащ ТекIуэныгъэ ИнымкIэ икIи екIуэлIапIэм и ветеранхэм фIыщIэ яхуищIащ ТекIуэныгъэм зэрыхущIэкъуам папщIэ. Концерт нэужьым, хабзэ зэрыхъуауэ, еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ
ветеранхэр шхапIэм ирагъэблэгъащ, махуэшхуэ шэджэгъуашхэр щагъэхьэзырам. 
А махуэ дыдэм Чристэн сымаджэщым и унафэщI Уваровэ Валентинэ гимназием и класс нэхъыжьым щеджэхэм я гъусэу ветеранхэм ехъуэхъуащ, я узыншагъэм къызэримыхьым папщIэ зэхыхьэм къемыкIуэлIэфахэм. Дэтхэнэми саугъэт хуагъэхьэзыращ икIи зауэ уэрэдхэм ирагъэдэIуащ. 2018 гъэм накъыгъэм и 8-м Кисловодск, «Хэкум и сэлэтхэр» зауэ фэеплъ комплексым зэхыхьэ щекIуэкIащ, ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 73-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэщар. Абы хэтащ курыт еджапIэхэм я гъэсэнхэр, администрацэм и лIыкIуэхэр, къэзакъхэр, къалэ-зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм, Сквиренкэ Иннэ и унафэм щIэту. Къызэхуэсахэм захуигъэзащ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь
Знаменский Иоанн. Абы пэкIум кърихьэлIахэм IутIыж махуэшхуэмрэ ТекIуэныгъэ Инымрэ папщIэ хъуэхъукIэ захуигъэзащ. Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и гъэсэнхэм Синявская Татьянэ и унафэм щIэту IутIыж уэрэдхэр жаIащ. Хэку зауэшхуэм хэта, Совет Союзым и ЛIыхъужь Тимофеев Фомич и кхъащхьэм телъ щIым щыщ щIэрыщIэу щIалъхьэжащ. Архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Кисловодск япэу къалэм и члисэхэм я щоджэнхэм, фэеплъым деж тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ, чристэн зауэлIхэм я псэр зэгъэн папщIэ, я фIэщхъуныгъэмрэ Хэкумрэ папщIэ зи псэ зытахэм. ТхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Гимназием и хорым тхьэлъэIу уэрэдхэр жиIащ. ПэкIур щиухым щоджэнхэм хэкIуэдахэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.
Железноводск и художественно-ухуэныгъэ техникумым и актовэ пэшым гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щекIуэкIащ, ТекIуэныгъэ иныр илъэс 73-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. Махуэшхуэм и хьэщIащ Железноводск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и Думэм и унафэщIым и къуэдзэ Стаценко Роман, Иноземцевэ къуажэм Тхьэм и Анэм и Успения члисэм и унафэщI щоджэн Пытайло Иоанн, ЛIыгъэм и орденыр зыхуагъэфэща, Афган, Шэшэн зауэхэм хэта.Иванченкэ Иван, Шэшэным, нэгъуэщI зауэхэм хэта Шабельников Николай. Къызэхуэсахэм фIэхъус ярихащ Железноводск и художественно-ухуэныгъэ техникумым и унафэщI, Железноводск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и депутат Васин Юрий. Къызэхуэсахэм хъуэхъукIэ зыхуагъэзащ махуэшхуэм и хьэщIэхэм.
Зэхуэсахэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ Тхьэм и Анэм и Успения члисэм и унафэщI щоджэн Пытайло Иоанн. Щоджэным жиIащ зауэлIхэм зэрахьа лIыгъэр зэращымыгъупщэнур. Ди къалэныр – лIыхъужьыгъэм и фэеплъыр тхъумэнырщ. 2018 гъэм накъыгъэм и 8-м, ТекIуэныгъэ Иным и пэ къихуэу, Минводы пэкIу
щекIуэкIащ, махуэшхуэм и щIыхькIэ. Абы хэтащ къалэм и Покров члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэр. Абыхэм тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм папщIэ.
Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий IутIыж фIэхъускIэ къалэдэсхэмрэ ТекIуэныгъэм и утым щызэхуэсахэмрэ я пащхьэм къыщыпсэлъащ, IутIыж, ТекIуэныгъэ Ин махуэшхуэхэр зэрызэпэджэжыр ягу къигъэкIыжу. 1945 гъэм къахьа текIуэныгъэм зауэр къигъэувыIащ, мамырыгъэм папщIэ гугъэ яригъэщIу.

Просмотров: 725

Поделиться

VK:39834