Члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэр сабий унэм щыIащ

2018 гъэм накъыгъэм и 8-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэр, щоджэн Гурин Александр я гъусэу Республикэ сабий унэ-интернат зи акъылкIэ къыкIэрыхухэм папщIэ Усть-Джегуты къалэм и Московскэ хьэблэм щыIэм кIуащ.
Сабий дыгъэхэм щзаIущIэм щоджэныр яхутепсэлъыхьащ тхьэлъэIур зищIысым, ар зэрырагъэкIуэкIым. Сабийхэм яфIэгъэщIэгъуэну викторинэм хэтащ икIи ахэр цIыхум и хьэлыфIхэм къытеувыIащ.
ИужькIэ хьэщIэхэм сабий унэм саугъэтхэр иратащ: зэрыдэну хьэпшыпхэр, канцелярскэ Iэмэпсымэхэр, къабзагъэм и хьэпшыпхэр, сабий шхыныгъуэхэр, хущхъуэхэр, фэилъхьэгъуэхэр. Дэтхэнэ зы сабийми щоджэным IэфIыкIэрэ псырэ иритащ. Интернатым и сабий ныкъуэдыкъуэхэри гулъытэншэ хъуакъым. Дэтхэнэми саугъэт хуащIащ.

Просмотров: 900

Поделиться

VK:39834