Нижнеподкумск IутIыж махуэшхуэм щыIущIащ

Нижнеподкумск и къэзакъ щIыналъэм 2018 гъэм накъыгъэм и 6-м Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, NекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм IутIыж махуэшхуэм щыIущIащ. Къулыкъур иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Тарнакин Александр къуажэ члисэм и унафэщI щоджэн Беляев Михаил и гъусэу.
ТхьэлъэIум щызэхуэсащ администрацэр, къэзакъхэр, щIыналъэм щыпсэухэр, Кавминвод и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ икIыу абы Тхьэ щелъэIуну кIуахэр. Литургие, зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи екIуэлIапIэр ефIэкIуэну жаIащ. Махуэшхуэр щиухым псори Iэнэм зэдыщысащ.

Просмотров: 774

Поделиться

VK:39834