Архиепископ Феофилакт адамны магъанасын эсге салды

Быйыл май айны 8-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени епархия юйюнде Ивер клисада Дин къулукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну, епархияны Административ секретариатыны тамадасы иерей Яковенко Илия бла диакон Ендовицкий Сергий этдиле. Архипастырь бла бирге табын этерге епархия управленияны къуллукъчулары бла Пятигорскечиле да келген эдиле.Дин къуллукъну аягъында Владыка, адамны магъанасын ангылауну юсюнден джыйылгъанлагъа ауаз берди. Андан сора Лермонтов шахарда архиепископ Феофилактны ООО «Бора-мебель»дегенни коллективи бла тюбешиую болуб етдю. Компанияны баш директору Боровинская Лариса хаман да епархиягъа ождество окъууланы бардырыргъа болушханлай турады. Аллай болушлукъ этгени ючюн Архипастырь, Лариса Дмитриевнаны Патриаршествону джангыдан къуралгъанына 100 джыл толгъанына джораланнган медал бла саугъалады. Архиерей произвоодство бла да танышыб аны ишчилери бла ушакъ этди.
Ол кюн огъунакъ архиепископ Феофилакт, Ставрополь крайны муфтийи Рахимов Мухаммад хаджини чакъыргъаны бла Пятигорскеде межгитде болду. Муфтий келген къонакъгъа Шимал Кавказны халкъларыны Культура аралыкъ комплексин кергюздю. Мухаммад хаджи дагъыда Владыканы Ставропольмуфтиятны иши бла ашгърей этди. Архипастырьда , межгитни архитектура джаны бла ариулугъуна уллу багъа берди. Ушакъны кезюуюнде эки дин башчы да, бу эки динни бирча багъалатхан затлары, дин бла кючлю юйдеги болгъанын чертдиле. Межгитде къонакъбайлыкъны олтуруб чай ичиу бла тамамладыла, анда да Ставропольеде динле бла миллетлени келечилерини тюрлю-тюрлю джашау болумларындан да селешдиле.

Просмотров: 782

Поделиться

VK:39834