ЕкIуэлIапIэм и махуэшхуэр ТекIуэныгъэм траухуащ

2018 гъэм накъыгъэм и 6-м Псыхуабэ и Kазаревскэ члисэм екIуэлIапIэм и махуэшхуэ щекIуэкIащ, ТекIуэныгъэ Иным теухуауэ. Абы цIыхуищэм щIигъу щызэхуэсащ. Адэ-анэхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ я пащхьэм зыкъыщагъэлъэгъуащ тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм, Хэкум теухуа уэрэдхэр жаIащ школ №19-м и гъэсэн Иванченкэ Вероникэрэ Самойлик Ярославрэ. «Триумф», «Карамелька», «Конфетти» гупхэм я къафэ зэмылIэужьыгъуэхэр утыку кърахьащ. Члисэм и щоджэнхэм унафэщI щоджэн нэхъыжь Дьячков Александр я пашэу артист ныбжьыщIэхэм фIыщIэ хуащIащ икIи ирагъэблэгъащ къапэщылъ тхьэлъIэу литургием. Ар Лазаревскэ члисэм 2018 гъэм накъыгъэм и 9-м
щрагъэкIуэкIынущ.

Просмотров: 762

Поделиться

VK:39834