Пятигорскеде Хорламны Паркын къуанч халда ачдыла

Быйыл май айны 6-да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскеде Хорламны Паркын къуанч халда ачылыууна къошулду. Шахарчыла бла къонакъланы алгъышларгъа Шимал Кавказ Федерал округда Эресейни Президентини толу эркинликли келечиси Беловенцев Олег, Ставрополь крайны губернатору Владимиров Владимир, Пятигорскени башчысы Скрипник Андрей, Эресейни Кърал Думасыны депутаты Казакова Ольга эмда Москвадан, Севастопольдан, Новроссийске бла Волгограддан делегацияла келген эдиле. Новопятигорский келню къатында паркны джангыдан джарашдырыуну юсю бла шахарны башчылыгъы бла джамагъаты да терт джылны мындан алгъа умутларын айтхан эдиле. Алай а буи ш былтыр къачда этилиб башлагъанды. Магъана бере Паркны байындырыр джанындан оюмну Эресейни
Президентини ШКФО-да толу эркинликли келечиси Беловенцев джолдаш айтхан эди. Анга разылыкъларын Ставрополь крайны губернатор владимиров Владимир бла Федерацияны Советини сенатору Каноков Арсен билдирген эдиле.
Хорламны кюнюне реконструкцияны биринчи кезюую бошалгъанды.Сегиз метр ьбла джарын мийиклиги болгъан Хорламны стеласы салыннганды-ол бащш эсгертмеча болуб аны тегери бла таш къангалада совет орденлени суратлары салыннганды. Баш аллеяны арасында Хорламны Орденича этилиб фонтан ишлейди, аны тюб табагъыны кенглиги 16 метрди, эмда джигит-шахарла джораланыб мемориал 13 мемориал туба барды.Джигит-шахарладан келтирилген топракъ бла терт капсуланы мемориал тумбалагъа салгъандыла. Чегет ызны да тазалаб ариулагъандыла, джангы джаш терекчикле да ариу гокга ханчсла орнатылгъандыла. Джарыкъ чыракъла да тартылыб, мусор урнала салыныб, сабий площадка да ишленнгенди. Новопятигорск келню джагъасын да ариу этгендиле.
Джангыртылгъан паркны ишлегенле бла аны къонакъларыны саны джюзлеге джетгенди- ала къазакатны ветеранлары, тылда уруннганла, арт джыллада башха къаугъалада болгъан аскерчиле, юнармеецле, Россгвардиячыла, Терк къазакъ аскерни пятигорскечи белюмюню къазакълары, студентле бла сохтала,депутатла бла волонтерла, тюрлю-тюрлю миллетле бла усталыкъланы да  келечилери болгъандыла. Фонтанны къуанч ачылыуундан, топракхлары болгъан капсулаланы салгъандан сора аллеяны узунлугъуна 50 нарат терек орнатхандыла. Аланы Паркга саугъагъа Къабарты-Малкъар республиканы башчылыгъы бергенди. Тереклени бирин архиепископ Феофилакт орнатды. Сау ыйых кюнню джангыртылгъан Паркда агитация этген концерт бригадала эмда «Рио-Рита» деген ретро=тебсеу площадкала ишлеб тургъандыла. Солдаткаша бла ауузландыра эдиле. Къуанч программада келде МЧС-ни къутхарыучу техникасын да кергюздюле. Аны ахырын да творчество коллективле да къошулуб уллу концерт программа бла тамамладыла. Ары къонакъ болуб да келген Черномор флотну тебсеу-джыр ансамбли да къошулгъан эди.

Просмотров: 960

Поделиться

VK:39834