Псыхуабэ ТекIуэныгъэм и паркыр къыщызэIуахащ

2018 гъэм накъыгъэм и 6-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт хэтащ Псыхуабэ къалэм гуфIэгъуэ щытыкIэм иту къыщызэIуаха ТекIуэныгъэм и паркым. Къалэдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ ехъуэхъуну къалащхьэм щызэхуэсащ УФ-м и полпреду КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олег, Ставропольем и губернатор Владимиров Владимир, Псыхуабэ и Iэтащхьэ Скрипник Андрей, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Казаковэ Ольгэ, Москва, Севастополь, Новороссийск, Волгоград къикIахэр.
ИлъэсиплI ипэкIэ къалэм и унафэщIхэмрэ абы щыпсэухэмрэ Новопятигорскэ гуэлым деж щыIэ паркыр зэрагъэпэщыжыну къыхалъхьащ. Ауэ нэгъабэ и бжьыхьэрщ а Iуэхум нэхъыбэу зыщратар. ТекIуэныгъэм и Паркыр къагъэщIэрэщIэжыну арэзы хъуащ УФ-м и Президентым и полпреду КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олег. Проектыр даIыгъащ Ставрополь крайм и Губернатор Владимиров Владимиррэ ФедерацэмкIэ Советым и сенатор Къанокъуэ Арсенрэ. ТекIуэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу зэрагъэпэщыжыным и япэ Iыхьэр и кIэм нагъэсащ. Паркым и кум псыутх, метри 8,5-рэ зи инагъ ТекIуэныгъэм и стеллэ, совет орденхэр зи дамыгъэ плитэхэр щагъэуващ. Паркым жыгыщIэхэр, удз
гъэгъахэр щагъэтIысащ, уэздыгъэхэмкIэ къагъэнэхуащ, тетIысхьэпIэхэр, пхъэнкIий идзыпIэхэр щагъэуващ, сабийхэм я ут иIэщ. Махуэшхуэм хэтащ икIи и хьэщIащ псыхуабэдэс щэ бжыгъэхэр – фронтым и ветеранхэр, тылым и лэжьакIуэхэр, илъэс зэмылIэужьыгъуэхэм екIуэкIа зауэхэм хэтахэр, юнармейцхэр, Урысей гвардием къулыкъу щызыщIэхэр, Тэрч къэзакъыдзэм Псыхуабэ щиIэ къудамэм и лIыкIуэхэр, студентхэр, еджакIуэхэр, депутатхэр, волонтёрхэр.
Псыутхыр лажьэу яутIыпща нэужь псей щхъуантIэ 50 ягъэтIысащ. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу Псыхуабэ тыгъэ къыхуащIащ. Зы жыг архиепископ Феофилакт игъэтIысащ.
Тхьэмахуэ псом къагъэщIэрэщIэжа паркым концертхэр щекIуэкIащ.

Просмотров: 961

Поделиться

VK:39834