Архиепископ Феофилакт Спартэ къуажэм и члисэр игъэнэхуащ

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 14-м архиепископ Феофилакт Спартэ къуажэм (КъШР) и Свято-Троицкэ члисэм гъэнэхун къулыкъумрэ тхьэлъэIу литургиемрэ. Щоджэн нэхъыжьым къулыкъур драгъэкIуэкIащ Ищхъэрэ Къэрэше-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александррэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ. Пастыр нэхъыщхьэм щIыгъуу тхьэлъэIум хэтыну къызэхуэсащ къуажэдэсхэр, Къэрэшей-Шэрджэсымрэ Кавказым и Минводымрэ я алыдж зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. ТхьэлъэIу литургием хыхьэу щихънагъ нэхъыщхьэм члисэм и унафэщI щоджэн Иманов Алексий камилавкэр зэрихьэну хуит ящIащ. ТхьэлъэIу нэужьым архиепископ Феофилакт къызэхуэсахэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи члисэм и лэжьакIуэхэм Щоджэн нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъыр иратащ. зэхыхьэр щиухым зэгъусэу сурэт зытрагъэхащ.

А пщыхьэщхьэм Пастыр нэхъыщхьэм Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щригъэкIуэкIащ тхьэмахуэ тхьэлъэIур. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Щихънагъыр къеджащ тхьэмахуэ Инджылым икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм ящихуащ гъэнэхуа дагъэм щыщ.

Просмотров: 1378

Поделиться

VK:39834