Члисэм и щоджэнхэм школхэм дерсхэр щрагъэкIуэкIащ

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м, тхьэмахуэ нэхум и махуэкум, Кисловодск и Пантелеимоновскэ члисэм и щоджэнхэр къалэм и еджакIуэхэм яIущIащ. «Дин щэнхабзэхэмрэ къызэрыгуэкI дуней тетыкIэмрэ я лъабжьэхэр» дерсым хыхьэу. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Акименкэ Сергий лицей №8-м и класс нэхъыжьхэм и еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ Христос ЛIахэм КъазэрыхэтэджыкIыжам, махуэшхуэм чристэнхэм я деж щиIэ мыхьэнэм, IутIыжыр Урысейм зэрыщагъэлъапIэр. щоджэным ягу къигъэкIыжащ IутIыжыр гуфIэгъуэм зэризэманыр, чристэн цIыхум и дежкIэ махуэшхуэ нэхъыщхьэу зэрыщытыр.

Щоджэн нэхъыжь Лагутин Андрей школ №1-м щыIащ. Абы IутIыж концертыр щекIуэкIащ, класс курытхэмрэ нэхъыжьхэмрэ ягъэхьэзырар. Къызэхуэсахэм я пащхьэм щагъэлъэгъуащ «Неверующая Марфа» теплъэгъуэр. Ар теухуауэ щытащ Христос Иисусрэ апостолхэмрэ я гъащIэм. Апхуэдэу артист ныбжьыщIэхэр къеджащ усэхэм икIи IутIыж уэрэдыр ягъэзэщIащ. Щоджэныр псоми махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ, Тхьэм цIыхухэм хуиIэ лъагъуныгъэм, абы и лIыгъэм тепсэлъыхьащ.
Къардэн Тригуб Михаил IутIыж гуфIэгъуэр школ №21-м къихьащ. НыбжьыщIэхэр темыпыIэжу пэплъэрт а зэIущIэм икIи ягу дыхьэу еплъащ Инджылыр, хъыбар гуфIэгъуэр къыщыхьа видеонэтыным бзэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ. Михаил еджакIуэхэм гу лъаригъэтащ ди Хэкум лъэпкъ куэд зэрисми емылъытауэ, псори чристэн диным зэрызэкъуигъэувэр. Абы еджакIуэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ, IутIыж хабзэхэм тепсэлъыхьащ, дэтхэнэми IутIыж саугъэтыр яритащ.

Просмотров: 557

Поделиться

VK:39834