Архиепископ Феофилакт Нежинскэ къуажэ члисэм и IутIыж зэхыхьэхэр иригъэкIуэкIащ

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 13-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт иригъэкIуэкIащ Тхьэм и Анэм и «Живоносный источник» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и IутIыж тхьэлъэIухэр. ТхьэлъэIу литургием хыхьэу Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн я пашэу. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу ТхьэлъэIум хэтыну къызэхуэсащ къуажэдэсхэр, гъунэгъу къалэхэмрэ къуажэхэмрэ къикIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ щелъэIуну къэкIуахэр.
Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Махуэшхуэм хэта псори IутIыж шхыныгъуэхэмкIэ ягъэхьэщIащ.

Просмотров: 725

Поделиться

VK:39834