IутIыж тхьэлъэIур щрагъэкIуэкIащ яухуэ члисэм и блынхэм

IутIыж нэхум и махуэхэм, Бахъсэн къалэм и Покров члисэм екIуалIэхэмрэ тхьэмахуэ гупым и гъэсэнхэмрэ члисэщIэ ухуэныгъэм еплъыну кIуащ. Балигъхэри сабийхэри, шэху уэздыгъэхэр яIыгъыу ЛIахэм къахэтэджыкIыжа Христос ягъэлъэпIащ. IутIыж тхьэлъэIу нэужьым унафэщI щоджэн нэхъыжь Байзулаев Василий гъэнэхуа псым щыщ цIыхухэмрэ яухуэ члисэм и блынхэмрэ ялъигъэIэсащ.
Бахъсэн члисэ ухуэныгъэр гъатхэпэм и кIэуххэм щрагъэжьэжащ. Иджыпсту блынхэр дращIей, екIуэлIапIэм кIуэхэр дэIэпыкъуэгъу мэхъу ухуапхъэ материалхэр гъэIэпхъуэнымкIэ. Члисэ зэгухьэныгъэм пещэ ахъшэ зэхэдзэм.

Просмотров: 944

Поделиться

VK:39834