Къулъшырыфым щыIэхэр дэIэпыкъуащ Бештау ягъэкъэбзэнымкIэ

Мы махуэхэм Бештау бгым щекIуэкIащ «Бештаугорский крест» зэхьэзэхуэр. Абы хэтащ Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм щыщ спорсмен пщIы бжыгъэхэр. ЕтIуанэ махуэм зэпеуэм хэтхэм «Чистые игры» IуэхущIапIэм щIыгъуу, пхъэнкIийхэр зэхуахьэсри ирадзащ. Бештау бгым щызэхуахьэсащ пхъэнкIий къэп 240-рэ.
Ар дашын папщIэ, хабзэ зэрыхъуауэ, Успенскэ Второафоснкэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым зыхуагъэзащ, пхъэнкIийхэр зэрыдашыну машинэ щхьэкIэ. Спортсменхэмрэ къулъшырыфымрэ Бештау бгыр гъэкъэбзэным ехьэлIауэ илъэс етIуанэ хъуауэ Iуэху зэдащIэ.

Просмотров: 740

Поделиться

VK:39834