Епархием и унэм и Иверскэ члисэм IутIыж зэхыхьэхэр щрагъэкIуэкIащ

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 10-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ епархием и унэм и Иверскэ члисэм IутIыж зэхыхьэхэр щригъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIу лиутргием хыхьэу щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ епархием и управленэм и лэжьакIуэхэм, Псыхуабэ члисэм и унафэщIхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис я пашэу, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Щихънагъым и гъусэу тхьэлъэIум хэтыну къызэхуэсащ епархием и управленэм и лэжьакIуэхэр, гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэр, Псыхуабэ щыпсэухэр.
Литургие нэужьым Щихънагъыр Тхьэм и Анэм елъэIуащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Апхуэдэу архиепископ Феофилакт иподиакон Нестеренко Сергийрэ Сорокинэ Ксениерэ я члисэ нэчыхьым арэзы техъуащ. ИужькIэ епархием и унэм и пщIантIэм IутIыж Iэнэр щагъэуващ IутIыж гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтхэм папщIэ.
А махуэм и пщыхьэщхьэм Архипастырым иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и махуэшхуэ пщыхьэщхьэ тхьэлъэIур. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск епархием и щоджэнхэм. Члисэм Тхьэ щелъэIуащ щоджэнхэм я щхьэгъусэхэр, епархием и къулъшырыфым щыIэхэм, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ центрхэмрэ чристэн жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ я лIыкIуэхэр, Псыхуабэ къалэм дэсхэмрэ абы и  хьэщIэхэмрэ. ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм къызэхуэсахэм захуигъэзащ хъуэхъукIэ. ИужькIэ щоджэнхэмрэ абыхэм я унагъуэхэм щыщхэмрэ ирагъэблэгъащ.

Просмотров: 1143

Поделиться

VK:39834