Благовещенскэ члисэм и щоджэнхэр еджакIуэхэм IутIыжымкIэ ехъуэхъуащ

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 10-м, Тхьэмахуэ нэхум, гъубжым, Минводы къалэм и лицей №3-м IутIыж махуэшхуэр щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ къалэм и Благовещенскэ члисэм и унафэщI щоджэн Поддубный Михаил. «Родонежск» чристэн клубым щыщ сабийхэр, абыхэм я унафэщI Евдокимовэ Е.Г. я нэIэм щIэту ягъэхьэзыращ спектаклыр икIи IутIыж уэрэдхэр жаIащ. Щоджэныр еджакIуэхэм IутIыжым ехьэлIауэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт зэразахуигъазэм къахуеджащ икIи лицейм и гъэсэнхэм ехъуэхъуащ гъэ еджэгъуэр фIыкIэ зэхуащIыжыну.
2018 гъэм мэлыжьыхьым и 11-м, тхьэмахуэ нэхум, бэрэжьейм Благовещенскэ члисэм щекIуэкIащ гъунэгъу школхэм я гъэсэнхэм я зэIущIэ. Щоджэн Шныров Александр сабийхэм яхутепсэлъыхьащ IутIыж нэху махуэшхуэм. Сабийхэм я дежкIэ саугъэт щIэщыгъуэ хъуащ уэзджынэр зэрагъэзууар.

Просмотров: 742

Поделиться

VK:39834