Змейкэ къуажэ члисэм IутIыж махуэшхуэм щыIущIащ

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 10-м, тхьэмахуэ нэхум, гъубжым, Змейкэ къуажэм Тхьэм и Анэм и Иверскэ члисэм щыIущIащ IутIыж махуэшхуэм. ТхьэлъэIу литургиер иригъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий. Абы къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI щоджэн Мельников Михаил, Гражданскэ къуажэм и Успенскэ члисэм и унафэщI щоджэн Гайворонский Алексей, Анджиевскэ къуажэм и Иоанно- Богословскэ члисэм и унафэщI щоджэн Тарнакин Максим, къардэн Агеев Александр. ГуфIэгъуэ зэхыхьэр ирагъэжьащ Тхьэм и Анэм и Иверскэ тхьэнапэм и теплъэм и акафист тхьэлъэIукIэ, Афон Бгы ЛъапIэм кърахам. IутIыж гуфIэгъуэ махуэшхуэр зэдагуэшыну къэкIуащ Минводы къалэмрэ гъунэгъу къуажэхэмрэ къикIахэм.
Литургие нэужьым зэгъусэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. Благочиннэм махуэшхуэм хэтхэм Псыхуабэ, Черкесск и архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъухэр ялъигъэIэсащ. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ ехъуэхъуащ унафэщIыр икIи Бгы ЛъапIэм къраха гъэнэхуа дагъэм щыщ ялъигъэIэсащ. Гукъыдэж зиIэ псори уэзджынэм дэкIуеящ икIи КъегъэлакIуэ Христос лIахэм къазэрыхэтэджыкIыжам теухуа хъыбарыр ирагъэщIащ. IутIыж IэнэкIэ махуэшхуэр зэхуащIыжащ.

Просмотров: 1105

Поделиться

VK:39834