IутIыж сабий литургиер Кисловодск щрагъэкIуэкIащ

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 9-м, тхьэмахуэ нэхум и блыщхьэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэмрэ къалэм и члисэхэм я унафэщIхэмрэ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн я пашэу. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Литургием хыхьэу Тхьэ елъэIуащ администрацэм и лIыкIуэхэр, къэзакъхэр, чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и егъэджакIуэхэмрэ гъэсэнхэмрэ, къалэ-зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэр. ТхьэлъэIум и пэ къихуэу Пастыр нэхъыщхьэм «Урыс Чристэн члисэм Патриаршествэр зэрыщызэфIагъэувэжрэ илъэси 100 зэрырикъум папщIэ» медалымкIэ игъэлъэпIащ Кисловодск къалэм и Iэтащхьэ Курбатов Александр къалэм и члисэ ухуэныгъэхэмрэ ахэр гъэдэхэнымрэ яхилъхьа лэжьыгъэм папщIэ. ТхьэлъэIу
уэрэдхэр жаIащ чристэн гимназием и еджакIуэхэмрэ члисэ зэхуэхьэсам и хорымрэ. Гимназием и гъэсэнхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ. Лиутргие нэужьым щоджэн нэхъыщхьэм иригъэкIуэкIащ зэгъусэ тхьэлъэIур.
Iутыж тхьэлъэIу нэужьым щихънагъым архиерей щIыхь тхылъыр тыгъэ хуищIащ Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и администрацэм щэнхабзэмкIэ и комитетым и унафэщI Сквиренко Иннэ, Урыс Чристэн члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, гуэныхьхэр зыIуэтэжа и щихъхэм зэрахьа лIыгъэр школхэмрэ къалэм и махуэшхуэ утхэмрэ хэIущIыIу зэрыщищIам папщIэ. ИужькIэ архиепископ Феофилакт ехъуэхъуащ гимназием и унафэщIымрэ абы и гъэсэнхэмрэ. УнафэщIым Пастыр нэхъыщхьэм фIыщIэ хуищIащ зэгъусэ тхьэлъэIум папщIэ икIи IутIыж джэдыкIэ тыгъэ хуищIащ. Гимназием и гъэсэнхэм жаIащ «Звучите песни до небес» гимныр. Щоджэным къызэхуэсахэм хъуэхъукIэ захуигъэзащ икIи дэтхэнэми иритащ IутIыж саугъэтыр. ТхьэлъэIум кърихьэлIахэм псоми Щихънагъым IутIыж джэдыкIэхэр яритащ.
ИужькIэ, псоми я зэхуэдэ гуфIэгъуэу, архиепископ Феофилакт, гимназием и гъэсэнхэм я гъусэу, утым тхьэрыкъуэ хужьхэр уафэгум щраутIыпщхьащ. Уэзджынэ макъым щIэту, къуалэбзухэр уафэгум щылъэтэжащ, Свято-Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щхьэщыгур къауфэрэзыхьу. Махуэшхуэр щиухым члисэ зэхуэхьэсам зэгъусэ сурэтхэр щызытрагъэхащ.
ЕджакIуэхэм папщIэ махуэшхуэм Чристэн гимназием щыпащащ. Абы IутIыж сабий концертыр щекIуэкIащ. Абы ирагъэблэгъащ адэ-анэхэмрэ члисэм екIуалIэхэмрэ. Гимназием и гъэсэнхэм фэилъхьэгъуэ щхъуэкIэплъыкIэхэр ящыгъыу Христос ягъэлъэпIащ – усэхэм къеджащ, уэрэдхэр жаIащ.

Просмотров: 1010

Поделиться

VK:39834