Епархием и екIуэлIапIэхэм IутIыж зэхыхьэхэр щрагъэжьащ

IутIыж Нэхум и япэ махуэхэм Псыхуабэ епархием махуэшхуэ зэхыхьэхэр щрагъэжьащ. Щоджэнхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэм я деж кIуащ.
Суворовскэ станицэм и члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Иванилов Роман 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 8-м, IутIыжым и япэ махуэм жьы хъуахэм я унэм щыIащ. Щоджэныр унэм щыпсэухэм епсэлъылIащ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм зэхуахьэса шхыныгъуэхэр яхуишащ.
А махуэм ЕссэнтIыгу станицэм и Успенскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий Тхьэм и Анэм и «Споручница грешных» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ чристэн зэгухьэныгъэ Грознэ къуажэм щыIэм кIуащ. Абы хыхьэу Христос и щэхухэм цIыху 50-м щIигъум зыхагъэгъуэзащ. Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кириллрэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт 
IутIыжым ирихьэлIэу зэразыхуигъазэ тхыгъэхэм къеджащ. ИужькIэ благочиннэм IутIыж шхыныгъуэхэр игъэнэхуащ, инджылыр игуэшащ, фIыгъуэ къызыпэкIуэ мафIэм пагъэна шэху уэздыгъэхэр щIыгъуу.
2018 гъэм мэлыжьыхьым и 8-м Кисловодск щекIуэкIащ «Пасхальной радости сиянье» фестивалыр. Ар къызэригъэпэщащ къалэм щэнхабзэмкIэ и къудамэ Сквиренко Иннэ. Къалэм и ут зэмылIэужьыгъуэхэм махуэм къриубыдэу Христос ЛIахэм КъазэрыхэтэджыкIыжар щагъэлъэпIащ. Псом хуэмыдэу мыхьэнэшхуэ зиIэ зэхыхьэ хъуащ Нарзаннэ галереем «Святые новомученики и подвижники веры Кавказской земли» IутIыж гъэлъэгъуэныгъэр къызэрыщызэIуахар. Ар къызэIуихащ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Къызэхуэсахэм яхуэгъэза и псалъэм, благочиннэм къыщыхигъэщащ зэхэзехуэн ящIа, тутнакъым, лагерым ихуа,
щоджэнхэм зэрахьа лIыгъэм, я фIэщхъныгъэм, Христос емыпцIыжу зи псэ зытахэм.
Свято-Никольскэ чристэн классическэ гимназием и еджакIуэхэм тропарыр, кондакыр ягъэзэщIащ, Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, гуэныхьхэр зыIуэтэжа и цIыхухэм я щIыхьыр яIэтащ, выставкэм теухуа тхыгъэхэм къеджащ. Благочиннэр иджыри зэ Христос и IутIыжымкIэ псоми ехъуэхъуащ икIи иригъэблэгъащ Кавказым лIыгъэ щызезыхьахэм я гъащIэм теухуахэм зыхагъэгъуэзэну иригъэблэгъащ. Махуэшхуэ зэхыхьэхэм щыпащащ псыутх щхъуэкIэплъыкIэм и утым IутIыж уэзджынэ макъкIэ. Ар иригъэкIуэкIащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и пономарь Жужгов Сергий. Концерт программэр къыщызэIуихым, къалэм и Iэтащхьэ Курбатов Александр, псоми махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи IутIыж гуфIэгъуэ яIэну захуигъэзащ. «Христос ЛIахэм КъахэтэджыкIыжащ» фIэхъусымкIэ махуэшхуэм хэтхэм захуигъэзащ благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Щоджэныр тепсэлъыхьащ Христос ЛIахэм каъзэрыхэтэджыкIыжам и мыхьэнэм, псоми я псэр къэушыну ехъуэхъуащ икIи Христос и гъуэгум ирикIуэну. «Пасхальной радости сиянье» концерт программэм хыхьэу зыкъагъэлъэгъуащ Сафоновым и цIэр зезыхьэу Кавказ_Ищхъэрэ къэрал филармонием и хорым, саксофонист Сабаев Александр, LARGO арт-гупым, къалэм и творческэ гупхэм. Махуэм къриубыдэу къалэм фотозонэхэр щылэжьащ,
IутIыж дамыгъэхэр къатещу, къалэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ IутIыж сурэтхэр зытрагъэхыну Iэмал яриту.
Кисловодск и пантелеимоновскэ члисэм тхьэмахуэм а махуэм щекIуэкIащ IутIыж концерт. Номер нэхъыщхьэ хъуащ «Как перевоспитать царевну» спектаклыр. Апхуэдэу тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм IутIыж уэрэдхэр ягъэзэщIащ, усэ къеджащ. Къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Акименкэ Сергий.
Апхуэдэу а махуэм Бахъсэн къалэм и Покров члисэм и тхьэмахуэ гупым и гъэсэнхэм екIуэлIапIэм кIуахэм я пащхьэм щагъэлъэгъуащ "Слепая принцесса Феодосия и Спаситель Иисус Христос" гуащэ спектаклыр. Зэхыхьэр щиухым члисэм и унафэщI Байзулаев Василий къыбгъэдэкIыу саугъэтхэр псоми иратащ, иужькIэ уэзджынэ еуэну кIуащ къалэр гуфIэгъуэ макъкIэ зэщIащтащ, Христос ЛIахэм къазэрыхэтэджыкIыжам папщIэ.
2018 гъэм мэлыжьыхьым и 9-м Винсанды къуажэм и Михайловскэ члисэм и унафэщI Василенкэ Андрей щыIащ жьы хъуахэм я унэм щыпсэухэм я деж. Щоджэныр ехъуэхъуащ Христос и IутIыжымкIэ псоми икIи яритащ ягъэнэхуа джэдыкIэхэмрэ куличхэмрэ.
А махуэм Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм я гъусэу жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я унэм щыпсэухэм IутIыжым и махуэмкIэ щехъуэхъуащ.
Интернатым и хьэщIэхэм яIущIащ унафэщIым и къуэдзэ Киреев Иван. Щоджэныр ехъуэхъуащ IуэхущIапIэм и унафэщIхэм. ИужькIэ интернатым щыпсэухэм IутIыж уэрэдхэр яжриIащ. Члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм нэхъыжьхэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ куличхэмрэ джэдыкIэхэмрэ хуагуэшащ, пэшхэм кIуэурэ сымаджэхэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ махуэшхуэмкIэ щехъуэхъуащ.
Блыщхьэ нэхум тхьэлъэIу литургие нэужьым Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений къеджащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт IутIыжым ирихьэлIэу зэрызахуигъэза тхыгъэм. Щоджэнхэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм Псыхуабэ къалэм и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам къахьа фIыгъуэ къызыпыкI мафIэм щыщ яхуигуэшащ.
Округым и зэгухьэныгъэхэми IутIыж шхыныгъуэхэр щагъэнэхуащ. Щоджэн Якушев Александр IутIыж тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ икIи куличхэр щигъэнэхуащ Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ зэгухьэныгъэхэм. Щоджэн Бураков Димитрий щыIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Солунский Димитрий и цIэр зезыхьэу Хасаут-Греческэ къуажэм щыIэмрэ Ермоловкэ Ищхъэрэ къуажэм Апостол Иоанн и цIэр зезыхьэ и зэгухьэныгъэхэмрэ. Щоджэн Фоменкэ Сергий куличхэр щигъэнэхуащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, Домбай къуажэм Петроградск и митрополит, Вениамин и цIэр зезыхьэ зэгухьэныгъэм. Округым и екIуэлIапIэхэм щекIуэкIащ сабий махуэшхуэхэр.
2018 гъэм мэлыжьыхьым и 10-м, Блыщхьэ Иным, гъубжым, Минводы къалэм и сабий библиотекэм щекIуэкIащ къалэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн Чемодуов Кирилл «Красная шапочка» сабий сад №16-м и гъэсэнхэм я гъусэу. Ар теухуауэ щытащ Христос ЛIахэм КъазэрыхэтэджыкIыжа махуэшухэм.

Щоджэныр ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ IутIыжым, чристэнхэм я дежкIэ абы и мыхьэнэм. НыбжьыщIэхэм унафэщIым упщIэхэмкIэ зыхуагъэзащ.

Просмотров: 824

Поделиться

VK:39834