ЛъапIэныгъэм щыIущIащ Зеленчукскэ станицэм

2018 гъэм гъатхэпэм и 9-м Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм къахьащ Тхьэм и Анэм и «Кехаритомени» тхьэнапэ («Благодатная») Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и тыхь щIапIэ Афон Бгы ЛъапIэм и Ксенофонт къулъшырыфым щыIэм. Тхьэнапэр Афон Бгы ЛъапIэм щатхащ Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым папщIэ, щоджэнархимандрит, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ. Тхьэнапэм члисэм щоджэнхэр щыIущIащ унафэщI, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений я пашэу, фIэщхъуныгъэ зиIэхэр, станицэм и къэзакъхэр ящIыгъуу.
Тхьэм и Анэм и «Кехаритомени» («Благодатная») телъыджэ къэзыгъэхъу тхьэнапэ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и тыхь щIапIэм Афон Бгы ЛъапIэм и Ксенофонт къулъшырыфым щыIэщ. Абы ар ягъэIэпхъуащ XII лIэщIыгъуэм пащтыхь гуащэ Комнинэ Иринэ къызэIуиха Константинополь щыIэ къулъшырыфыр зэхуащIыжа нэужь. А тхьэнапэм иджыри «Обрадованная» жиIэу йоджэ. Инджыл, тхьэлъэIу тхыгъэхэм абы «Благодатная» жиIэу ущрохьэлIэ.
Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм тхьэнапэр гъатхэпэм и 12 пщIондэ щыIэнущ. ИужькIэ ар Новопавловск ягъэIэпхъуэнущ.

Просмотров: 769

Поделиться