Чристэн клубым хэтхэр Тхьэ елъэIуащ

2018 гъэм гъатхэпэм и 9-м «Благовест» чристэн клубым хэтхэр, Кировск и «Заря» социально-реабилитацэ центрым щыщ сабийхэр зыхыхьэм, щIыналъэ  лъапIэм икIахэр Тхьэ елъIэуну кIуащ. Абыхэм я пашэу щытащ Новопавловск къалэм Тхьэм и Анэм и Владимирскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и щоджэн Евдокимов Антоний. ЯпэщIыкIэ ныбжьыщIэхэр кIуащ Георгиевскэ цIыхубз къулъшырыфым. ЩIыналъэ лъапIэм кIуэхэм заригъэплъыхьащ къулъшырыфым щыщ щоджэнхэм. ЗыплъыхьакIуэ нэужьым шей зэдефахэщ. НыбжьыщIэхэм шэджэгъуашхэ ящIри я гъуэгум хагъэщIыну техьащ. КъыкIэлъыкIуэ къэувыIэпIэр Кисловодск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам траухуащ. Абыхэм музейм зыщаплъыхьащ, Кисловодск щыIэ члисэ гъащIэр зыхуэдэм зыхагъэгъуэзащ. Сабийхэр ЕссэнтIыгу къалэм и Петропавловскэ члисэм кIуащ, КъегъэлакIуэ
Христос и скульптурэ теплъэм щыIащ. Члисэм и клирик щоджэн Мартыненкэ Максим сабийхэр компасым щIигъэкIащ, дэтхэнэ зы члисэми яхутепсэлъыхьу, абы щыIэ лъапIэныгъэхэм я гугъу яхуищIу. НыбжьыщIэхэм зоопаркми зыщаплъыхьащ. Ахэр Iэнэм иргагъэблэгъащ. Загъэпсэхури, ахэр гъуэгу къытехьэжащ. НыбжьыщIэхэм зыплъыхьакIуэр ягу ирихьащ, аргуэру Кавказым и Минводы зыщаплъыхьыну гъуэгу техьэну гупыж ящIащ.

Просмотров: 691

Поделиться