Сабийхэм я махэушхуэр ирагъэкIуэкIащ

2018 гъэм мазаем и 11-м Минводы къалэм и Никольскэ члисэм къыщызэIуахащ екIуэлIапIэм и тхьэмахуэ школым и дерс зэIухар. Ар зэдагъэхьэзыращ Железноводск къалэм и Ольгинскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм. Дерсыр траухуащ НэщI Иным и пэ къихуэ тхьэмахуэм абы зэрызыхуагъэхьэзырынум.
НыбжьыщIэхэр усэ къеджащ, уэрэдхэр жаIащ, джэгуащ икIи викторинэм и упщIэхэм жэуап иратащ. Унагъуэ махуэшхуэм хэтахэм IэфIыкIэхэр иратащ. Дерс щIэщыгъуэр щиухым зэгъусэу махуэшхуэ Iэнэм бгъэдэсащ.

Просмотров: 1127

Поделиться

VK:39834