Станицэ члисэм екIуалIэхэр зэгъусэу щышхащ

2018 гъэм мазаем и 11-м Котляревскэ станицэм (КъБР) и Покров члисэм екIуалIэхэр зэхуэсащ тхьэлъэIу литургие нэужьым, лыхэкI щамышх тхьэмахуэр – тхьэмахуэ махуэр зэгъусэу ягъэкIуэн папщIэ. Абы иужькIэ лыхэкI яшхын ирагъэжьэж. Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм япэщIыкIэ концерт ятащ. Махуэшхуэ джэгухэри къызэрагъэпэщащ. Гупыж зыщIа дэтхэнэри ирагъэблэгъащ махуэшхуэ Iэнэм. Абы тетащ лыхэкIхэм я гъусэу гъэшхэкI зыхэлъ шхыныгъуэхэри.

Просмотров: 1088

Поделиться

VK:39834