Кисловодск щытепсэлъыхьащ Хъуромэ къеджэныгъэхэм кърикIуахэм

2018 гъэм мазаем и 8-м Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием щекIуэкIащ «Нравственный ценности и будущее человечества» конференцэ XXVI Дунейпсо хъуромэ къеджэныгъэхэм теухуар. Конференцым и лэжьыгъэм хэтащ Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и унафэщIхэу, унафэщIхэм я къуэдзэхэу, егъэджакIуэхэу 70.
Къызэхуэсахэм фIэхъускIэ захуигъэзащ гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъу псалъэхэр абы ялъигъэIэсащ икIи зэхыхьэм хэтхэр хигъэгъуэзащ Дунейпсо Хъуромэ егъэджэныгъэ къеджэныгъэхэм. Ар тепсэлъыхьащ Псыхуабэ епархиер къеджэныгъэм и лэжьыгъэхэм зэрыхэтым, абы и мыхьэнэм. Къызэхуэсахэм фIэхъус ирахащ Чристэн гимназием и еджакIуэхэм.
Абыхэм ягъэлъэгъуащ литературно-макъамэ композицэ. Конференцэм къыщеджащ Дунейпсо Хъуромэ егъэджэныгъэ къеджэныгъэхэм хэтахэм я докладхэм. курыт еджапIэ №2-м и унафэщI Хачановэ Н.Н. къытеувыIащ Урысейм и цIыхухэр зэкъуэзыгъэувэу къэгъуэгурыкIуа, дунейм цIыхухэм я лъапIэныгъэу нэхъапэм къыщалъытэу щытахэм иджы зэхъуэкIыныгъэхэр зэригъуэтам.
Благочиннэм дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу щоджэн нэхъыжь Моничев Димитрий тепсэлъыхьащ ди къэралым, Кисловодск къалэм «Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэр» ОРКСЭ модулыр зэрыщагъэзащIэм икIи къыхигъэщащ а дерсыр зэрырагъэджым и фIагъым зэрыхагъэхъуэнур. А махуэм къеджащ курыт еджапIэ №2-м тхыдэмрэ дунейхэгъуазэмкIэ и егъэджакIуэ Мазановэ И.В. и «Формирование нравственных ценностей в детской и подростковой среде» докладым, Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием члисэ уэрэдхэр жыIэнымкIэ и егъэджакIуэ Синявская Татьянэ и Роль духовно- нравственных ценностей в формировании личности в системе образования» докладым, пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэ Шевченкэ М.Н. и «Семейно- ориентированное образование» докладым. Докладхэм зи гугъу щащIа темэхэр гулъытэншэ хъуакъым. Къызэхуэсахэм упщIэ куэд ятащ.
Конференцыр и кIэм щынэблагъэм, къалэм и школиплIым псапэу тыгъэ хуащIащ «Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэр» тхылъхэр. Дэтхэнэ зы школми тыгъэ хуащIащ митрополит Алфеев Илларион и «Катехизис» тхылъыр. Зэхыхьэм хэта псоми иратащ «Благословенный Кавказ» журналыр. Щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн иджыри зэ къыхигъэщащ Кисловодск къалэм и егъэджэныгъэ  IуэхущIапIэхэм «Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэ» ОРКСЭ модулыр гъэзэщIэнымкIэ дэIэпыкъуну зэрыхьэзырыр.
Зэхыхьэ нэужьым псори Iэнэм ирагъэблэгъащ. Абы щыпащащ конференцым зи гугъу щащIахэм.

Просмотров: 888

Поделиться

VK:39834