Черкесскени гимназиячыларын программист усталыкъ бла шагърей этдиле

Черкесскеде Свято-Сергий гимназияны 3-чю классыны кадетлери усталыкъла бла таныш болгъанлай турадыла. Быйыл да февральны 5-де алагъа «Я-будущий программист» деген ат бла Шимал Кавказ кърал гуманитар-технология академияны студентлери экскурсия халда дерс бардырдыла. Ала бу усталыкъны тамллары бла швагърей этдие. Сабийле «Компьютер в жизни человека» деген презентация бла «Прграммист» деген мультфильмге къарадыла. Дерсде гимназиячылагъа элберле бериб эмда алгоритм деб неге айтханларындан хапар айтдыла. Ючюнчю классны сохталары компьютерни билген фахмуларын да кергюздюле. Дерсни кадетле джаш программистле хазыр болгъанларын белгилеген ечле бердиле.

Просмотров: 914

Поделиться

VK:39834