ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Осетием и лъапIэныгъэхэм деж Тхьэ щелъэIуащ

Осетием и лъапIэныгъэхэр сыт щыгъуи ягу дыхьэрт щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуэхэм. «Кавказский паломник» IуэхущIапIэр гъунэгъухэм я деж куэдрэ хьэщIапIэ макIуэ. Абыхэм ящIэ кавказым щыпсэухэм хьэщIагъэ зэрызэрахьэр икIи Псыхуабэ, Черкесск епархием къикIа хьэщIэхэр гуапэу ирагъэблагъэ. 2016 гъэм мазаем и 3-м екIуэкIа программэр щрагъэжьащ Алагирэ къалэм и Вознесенскэ члисэ зэхуэхьэсам. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр литургием Тхьэ щелъэIуащ, унафэщI иеросхимонах Гай (Битиев) епсэлъащ.

Богоявленскэ цIыхубз къулъшырыфым «Всецарица» тхьэнапэм деж щрагъэкIуэкI тхьэлъэIум ирихьэлIэу кIуащ. Щэбэт къэс сымаджэхэм папщIэ апхуэдэ тхьэлъэIур ирагъэкIуэкI. ЦIыхубз къулъшырыфым я шэджэгъуашхэр сыт щыгъуи IэфIщ икIи щIэщыгъуэщ.
Урысейм и бгы лъагэ – Фиагдонскэ Успенскэ цIыхухъу къулъшырыфыр бгыхэм я дахагъымкIэ гукъинэж хъуащ. Члисэм и нэхъыжьхэм ящыщ зым и псалъэхэр сигу къэкIыжащ: «Умонахмэ – бгым кIуэ».
ЗыплъыхьакIуэм хыхьэу, большевикхэм зэхакъутауэ щыта Киево-Печерскэ лаврым и Успенскэ члисэ зэхуэхьэсам мывэхэм щытратха тхьэнапэр къахущIихащ. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр абы лъэIэсащ, уэрэдхэр жаIащ, Тхьэм и Анэм теухуахэр.
Унэм къыщыкIуэжам, зэхыхьэм хэтхэм зезыгъэплъыхьа Псыхуабэ и Спасскэ Члисэ зэхуэхьэсам и лэжьакIуэ Ивакин Георгий фIыщIэ хуащIащ.

Просмотров: 1120

Поделиться

VK:39834