Щоджэныр хэтащ «Илъэсым и адэ-анэ нэхъыфI» зэпеуэм

Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ къудамэм и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия хэтащ «Илъэсым и адэ-анэ нэхъыфI» зэпеуэ зи тхьэкIумэм фIыуэ зэхимыххэм я школ-интернатым щрагъэкIуэкIам. Епархием и щIалэгъуалэ къудамэмрэ Псыхуабэ и Покров члисэмрэ Псыхуабэ къалэм и курыт еджапIэ №25- м и школ-интернат хэхам илъэс зыбжанэ хъуауэ макIуэ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, тхьэмахуитI и пэкIэ «ХуабагъкIэ дыздэвгъэгуашэ» псапэ Iуэхум хыхьэу, щоджэным волонтерхэм я гъусэу школым и еджакIуэхэм хъуромэ саугъэтхэр тыгъэ яхуищIащ. Мы зэм ар школым щIэкIуар «Илъэсым и адэ-анэ нэхъыфI» зэпеуэрт зытеухуар. КъызэгъэпэщакIуэхэм зэрыжаIамкIэ,
зэхьэзэхуэр къыщIыхалъхьам мыхьэнэшхуэ иIэщ: «еджакIуэхэр – адэ-анэхэр, школыр» зэпыщIэныгъэр щыIэн папщIэкIэщ. Махуэшхуэм зрагъэхьэлIащ Псыхуабэ къалэм и Iэтащхьэм и къуэдзэхэм, депутатхэм. Школым и хьэщIэхэм папщIэ концерт гукъинэж къызэрагъэпэщащ. «Апхуэдэ ныбжьэгъухэм я деж лъагъунлъагъу ущыкIуэкIэ лъагъуныгъэрщ узыхурагъэджэфынур. Гъунапкъэ зимыIэ, гъащIэр зезыгъакIуэ, гу зыкIуэцIылъ дэтхэнэри зытезыIыгъэ лъагъуныгъэрщ», - жиIащ щоджэным.

Просмотров: 918

Поделиться

VK:39834