Кисловодск Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэр зэгъусэ тхьэлъэIукIэ ягу къыщагъэкIыжащ

2018 гъэм мазаем и 4-м, Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжа и щихъхэм я фэеплъ махуэм, Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу литургие пасэр члисэм щрагъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIу нэужьым Кисловодск округым и чристэн екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн махуэшхуэ зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ. Абы зыкърагъэхьэлIащ члисэм екIуалIэхэм, къалэ-зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэм. ТхьэлъэIум хэтхэм защыхуигъазэм, благочиннэм къыхуриджащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм фIэщхъуныгъэ быдэ зэраIам теухуа я щапхъэм ирикIуэну, Христос и фIэщхъуныгъэм тетыну. Щоджэным ягу къигъэкIыжащ XX лIэщIыгъуэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжахэмрэ я фэеплъыр члисэ зэхуэхьэсам дежкIэ
зэрылъапIэр, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, илъэс 20-м щIигъукIэ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам къулыкъу щызыщIа Гливенкэ Дмитрий бэлыхь хадзэу 1938 гъэм Бутовскэ полигоным зэрыщаукIар. ТхьэлъэIу литургие кIасэ нэужьым, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм я фэеплъыр тхьэлъэIукIэ ягу къагъэкIыжащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Гливенкэ Димитрий и цIэр зезыхьэ тхьэмахуэ школым и еджакIуэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ. Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым, тхьэмахуэ
школым и егъэджакIуэ щоджэн нэхъыжь Чеканов Димитрий сабийхэм яхутепсэлъыхьащ щихъхэм зэрахьа лIыгъэм, Христос папщIэ бэлыхь хэхуахэм. «Святыни земли родной» члисэ-тхыдэ музейм щекIуэкIащ махуэшхуэ программэ, усэ къыщеджащ, уэрэдхэр щыжаIащ, чристэн фIэщхъуныгъэм теухуауэ Свято-Никольскэ гимназием и егъэджакIуэхэм ятхахэм. Чристэн гимназием и гъэсэнхэм тхьэмахуэ школым и еджакIуэхэм я пащхьэм щагъэлъэгъуащ презентацэ. Школым и унафэщIым и къуэдзэ Синявская Татьянэ сабийхэм яхутепсэлъыхьащ XX лIэщIыгъуэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм, Христос папщIэ зи гъащIэр къызэпызудахэм, урыс пащтыхь
Николай II-м и унагъуэм зэрихьа лIыгъэм. Махуэшхуэ зэхыхьэхэр члисэ зэхуэхьэсам Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм, гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжахэм я тхьэнапэм деж акафистым къыщеджэу щызэхуащIыжащ.

Просмотров: 987

Поделиться

VK:39834