Черкесск Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм викторинэ траухуащ

2018 гъэм мазаем и 4-м Черкесск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щекIуэкIащ «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» викторинэр. Ар теухуауэ щытащ Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча и щихъхэм я фэеплъым. Зэхьэзэхуэм хэтащ: Псыхуабэ благочинием и тхьэмахуэ школхэм я гупхэр, Кисловодск и Пантелеимоновскэ члисэм, Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам, Черкесск и Покров члисэ зэхуэхьэсам, Кавказскэ къуажэм и Георгиевскэ члисэм я тхьэмахуэ школхэм я гупхэр. ЕджакIуэхэм нэхъапэIуэкIэ къалэн щащIащ зэпеуэм зэрызыхуагъэхьэзырыну литературэхэр къагъуэту еджэну. Абыхэм я нэхъыщхьэ хъуащ Урысейм и тхыдэмрэ Урыс Чристэн Члисэм
1917-1918 гъэхэм и тхыдэмрэ, Псыхуабэ епархием и Iэгъуэблагъэм къулыкъу щызыщIахэм я гъащIэр яджыну. Викторинэм и пэ къихуэу зэхыхьэм хэтхэр Тхьэ елъэIуащ Христос и фIэщхъуныгъэм папщIэ зэхэзехуэн ящIахэм папщIэ. Викторинэр Iыхьищу гуэшауэ щытащ. Абы и япэ Iыхьэм щызэхьэзэхуащ гупхэм я капитанхэр, етIуанэм чэзуууэ жэуап щратащ кърата упщIэхэм, ещанэм кроссвордхэр щащIыжащ.
Джэгум кърикIуамкIэ, япэ увыпIэр лъагъэсащ Псыхуабэ благочинием и тхьэмахуэ школхэм я гупхэм, етIуанэр хэгъэрейхэм хуагъэфэщащ, ещанэр Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, Пантелеимон и цIэр зрихьэу Кисловодск къалэм щыIэм и тхьэмахуэ школым.
ЕджакIуэхэм кубокхэр, щIыхь тхылъхэр, грамотэхэр, сертификатхэр, акъылыфIагъэ джэгукIэхэр, тхылъхэр, Черкесск и тхыдэм теухуахэр тыгъэ хуащIащ. Викторинэм сабий 30-м щIигъу хэтащ.

Просмотров: 915

Поделиться

VK:39834