Щихънагъ Феофилакт Христос и Хъуромэм Нарткъалэ щыIущIащ

2018 гъэм щIышылэм и 7-м, Христос и Хъуромэ махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт Нарткъалэ (КъБР) и Никольскэ члисэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентинрэ члисэм и унафэщI щоджэн Доронченко Сергийрэ, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ. Пастыр нэхъыщхьэм щIыгъуу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ къалэдэсхэр, республикэм и екIуэлIапIэхэм щыщу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр.
ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм къеджа нэужь, щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ТхьэлъэIу нэужьым абы хэтахэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Правительствэм и унафэщI, Олимп чемпион Къардэн Мурат. Пастыр нэхъыщхьэм сабийхэм саугъэтхэр яритащ, литургием щызэхуэсахэм икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм я гъусэу сурэтхэр зытригъэхащ, епсэлъащ.
А махуэ дыдэм и пщыхьэщхьэм щихънагъ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам махуэшхуэ пщыхьэщхьэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ. Щоджэным къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ члисэ округым и члисэхэм я щоджэнхэм щоджэн нэхъыжь Дубинский Борисрэ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэмрэ я гъусэу. Благочиннэр къалэм и кафедральнэ щоджэнхэм я цIэкIэ Пастыр нэхъыщхьэм ехъуэхъуащ Христос и хъуромэмкIэ икIи къызэхуэсахэм IэфIыкIэхэр яритащ.
Махуэшхуэм члисэ зэхуэхьэсам и пщIантIэм щыпащащ. Щоджэн нэхъыщхьэм ехъуэхъуа нэужь, псыхуабэдэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ я пащхьэм творческэ гупхэм зыкъыщагъэлъэгъуащ. Зэхыхьэхэр щиухым хьэрэкIытIэхэр драгъэлъэтеящ.

Просмотров: 1398

Поделиться

VK:39834