ЕссэнтIыгурэ Псыхуабэрэ псапэ бэзэрхэр щекIуэкIащ

2018 гъэм щIышылэм и 6-м, Хъуромэм ирихьэлIэу щихъ, Симферопольск и щихънагъ Лукэ и цIэр зезыхьэ члисэм псапэ бэзэр щекIуэкIащ. ЕкIуэлIапIэм кIуэ ныбжьыщIэхэм езыхэм ягъэхьэзырыжа хьэпшыпхэр хухахащ сабийхэм Хъуромэм ирихьэлIэу саугъэтхэр хуащIыну, махуэшхуэм ирихьэлIэу сымаджэщым щIэлъхэм, сабий ныкъуэдыкъуэхэм, екIуэлIапIэм кIуэ хуэмыщIахэм. Христос и Хъуромэм зи узыншагъэр езыгъэфIакIуэ цIыкIухэм саугъэтхэр иратащ. Члисэм деж щагъэува вертепыр абыхэм ягъэдэхащ.
2018 гъэм щIышылэм и 7-м ЕссэнтIыгу и Пантелеимоновскэ члисэм псапэ бэзэр къыщызэрагъэпэщащ, епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис центрым къызэригъэпэщауэ. Центрым и волонтёрхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ езыхэм ягъэхьэзыра хьэпшыпхэм къыщIаха ахъшэмкIэ дэIэпыкъунущ уэндэгъухэмрэ щытыкIэ гугъу ихуа анэхэмрэ.
Махуэшхуэм Театральнэ утым щыпащащ. Хъуромэ зэхыхьэхэр къызэригъэпэщащ ЕссэнтIыгу къалэм щэнхабзэмкIэ и управленэм. «ГДК» МБУК-м и творческэ гупым цIыхубэ уэрэдхэр жаIащ, лъэпкъ хабзэхэр ягу къагъэкIыжащ. Апхуэдэу утым хъуромэ бэзэр щрагъэкIуэкIащ. ЕссэнтIыгу гуфIэгъуэр щрагъэкIуэкIащ пщыхьэщхьэр хэкIуэтэху.

Просмотров: 728

Поделиться

VK:39834