Благочиннэр ехъуэхъуащ роддомым щыIэ анэхэм

Христос и Хъуромэ махуэшхуэм и пэ къихуэу Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, Зеленчукскэ станицэм Тирон Феодор и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн Касмицкий Алексийрэ благочиннэм щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу Герасимов Николайрэ Зеленчукскэ район сымаджэщым щыIэхэм ехъуэхъуащ махуэшхуэм ирихьэлIэу сабий къазэрыщIэхъуамкIэ. Щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений анэхэмрэ къалъхугъащIэхэмрэ узыншагъэ яIэну ехъуэхъуащ икIи къэблагъэ хъуромэмкIэ захуигъэзащ. Благочиннэм роддомым и лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ я лэжьыгъэфIым папщIэ. ХьэщIэхэм анэхэм саугъэтхэмрэ удз гъэгъахэмрэ иратащ.

Просмотров: 723

Поделиться

VK:39834