Щихънагъ Феофилакт Хъуромэм и пэ къихуэ тхьэлъэIухэр иригъэкIуэкIащ

2018 гъэм щIышылэм и 6-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам Хъуромэм и пэ къихуэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ. Щоджэным къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Пастыр нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIыну къызэхуэсащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ узэщIыныгъэкIэ икIи шху IэфIыр игъэнэхуащ. ИужькIэ тхьэлъэIум хэтхэм Щихънагъыр я пашэу мэлхэм я вертепымкIэ яунэтIащ. Хабзэ зэрыхъуауэ ар члисэ зэхуэхьэсам и пщIантIэм щагъэув.
А махуэ дыдэм и пщыхьэщхьэм щихънагъ Феофилакт Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам Христос и Хъуромэ махуэшхуэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ.

Просмотров: 1349

Поделиться

VK:39834