Двунадесятый байрамны епархияны православ гимназияларында белгиледиле

Быйыл декабрь айны 4-де Пресвятой Владычица бизни Богородица бла Приснодева Марияны клисагъа Кирген кирген кюнню байрамын белгилеуде, Нарсанада Никольский клисаны тамадасы протоирей Знаменский Иоанн Дин къуллукъ бардырды. Дин къуллукъда Православ Свято- Никольский гимназияны сохталары бла клисаны хору джырлады. Гимназиячыланы бары да Масих Иссаны эсге тюшюрген Адетни этдиле. Гимназияда байрамны андан арысында концерт программа болду, аны дерслени тышында иш бардыргъан директорну орунбасары Синявская Татьяна Сергеевна эмда клиса джырдан устаз Игнатенко Елена Михайловнаны башчылыгъы бла гимназияны сохталары хазырлагъан эдиле . Концертге къараргъа курорт-шахарны Билим берген Управлениясыны тамадасы Бутин Юрий, Нарсананы администрациясыны культура комитетини тамадасыСквиренко Инна, Нарсана къазакъ шахар джамагъатны атаманы Финенко Сергей эмда гимназияны сохталары ата-аналары бла келген эдиле. Пресвятой Богордицагъа талай назму да джыр да джазылгъанды. Аланы концерт кергюзгенле бек сюйюб окъудула, джырлагъан да этдиле. Концертни бардыргъанла бу байрамны Инджилден келген тарихинден хапар айтдыла, гитче къазакъчыкъла да, бюгюн къазакъ тиширыуну Кюню болгъанын эсге салыб, къылыч бла ойнагъан усталыкъларын да кергюзюб, ариу хкъазакъ джырланы да джырладыла. Кеслерини сабий кезден Раббийни Анасына махтау салыуну Пречистая Дева Мариягъа сый бериубла тамамладыла. Ол кюн да, Черкесск шахарда Свято-Сергий гимназияда 4-чю классны сохталарыны «Юные пограничники» деген отряды Эресейни ФСБ-ны Къарачай-Черкесияда Чекчи управлениясыны офицерлери бла бирге Эресейни бютеу чекчилерине аталгъан клиса байрамда къуанч дин къуллукъгъа къошулдула. Дин къуллукъдан сора офицерлени алгъышлаб алагъа назмула да окъудула эмда эсде къалырча саугъагъа суратла да бердиле.

Просмотров: 930

Поделиться