Махуэшхуэр щагъэлъэпIащ епархием и чристэн гимназиехэм

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 4-м, Кисловодск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн тхьэлъэIу литургие иригъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIум уэрэд щыжаIащ Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и еджакIуэхэмрэ члисэ зэхуэхьэсам и хорымрэ. Гимназием и гъэсэнхэм я гуэныхьхэр яIуэтэжащ икIи Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ. Гимназием и махуэшхуэм концерт программэкIэ пащащ. Ар ягъэхьэзыращ еджакIуэхэмрэ классщIыб гъэсэныгъэхэмкIэ унафэщIым и къуэдзэ Синявская Татьянэрэ, члисэ уэрэд жыIэнымкIэ егъэджакIуэ Игнатенкэ Еленэ. Концертым и хьэщIащ къалэ-зыгъэпсэхупIэм егъэджэныгъэмкIэ и
управленэм и унафэщI Бутин Юрий, Кисловодск администрацэм щэнхабзэмкIэ и комитетым и унафэщI Сквиренкэ Иннэ, Кисловодск къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Финенкэ Сергий, гимназием и гъэсэнхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ.
Тхьэм и Анэм чристэн усэ куэд траухуащ. Ахэр ягъэзэщIащ зыкъэзыгъэлъэгъуахэм. Махуэшхуэм и Инджыл тхыдэм къытеувыIащ, къэзакъ ныбжьыщIэхэм ягу къагъэкIыжащ къэзакъхэм я махуэр зэрагъэлъапIэр, Iэщэхэр зэрагъабзэр къагъэлъэгъуащ, къэзакъ уэрэдхэр жаIащ. А махуэм Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и «Юные пограничники» отрядым и 4 классым и гъэсэнхэр, Урысей ФСБ-м и Погрануправленэм и офицерхэм я гъусэу, хэтащ члисэ махуэшхуэм теухуа тхьэлъэIум. ТхьэлъэIу
нэужьым кадетхэр офицерхэм ехъуэхъуащ, усэ къеджащ, махуэшхуэм теухуауэ икIи сурэтхэр тыгъэ хуащIащ.

Просмотров: 934

Поделиться