Къуажэ члисэм екIуалIэхэм ягъэлъэпIащ япэ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 4-м, Тхьэм и Анэм и махуэшхуэм, Ульяновкэ къуажэм щекIуэкIащ япэ пащтыхь махуэшхуэр, члисэр ягъэнэхуа нэужь. Ар мэлыжьыхьым и 1-м иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт. ТхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий, Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэм благочинием и щоджэнхэр щIыгъуу. Махуэшхуэм хэтащ гъунэгъу къалэхэмрэ къуажэхэмрэ щыщу екIуэлIапIэм кIуахэр. Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым, благочиннэм екIуэлIапIэм кIуэхэм ялъигъэIэсащ щихънагъ Феофилакт и хъуэхъур. ИужькIэ щоджэнхэм, члисэм екIуалIэхэм, къуажэм и хьэщIэхэм гуфIэгъуэм пащащ.

Просмотров: 1315

Поделиться