ЕссэнтIыгу къыщызэIуахащ «Сэ дахагъэр сурэт сощI» выставкэр

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 2-м, ныкъуэдыкъуэхэм я Дунейпсо махуэм и пэ къихуэу, ЕссэнтIыгу къалэм щэнхабзэмкIэ и унэм къыщызэIуахащ епархием и «ДыгъафIэ къалэ» центрым и гъэсэнхэм я сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэр. Сурэт 40- мрэ творческэ композицэ 15-мрэ еплъыну Iэмал яIащ выставкэм кърихьэлIахэм. Сабийхэр даIыгъыну зхыкърагъэхьэлIащ Псыхуабэ епархием и щоджэнхэм, къалэ администрацэм и лIыкIуэхэм, Вузхэмрэ колледжхэмрэ я студентхэм, къалэм и курыт еджапIэхэм я еджакIуэхэм, абыхэм я адэ-анэхэм. ХьэщIэхэм папщIэ «ДыгъафIэ къалэм» и нэIэм щIэтхэм ягъэхьэзыращ концерт программэ. Выставкэм хыхьэу ягъэлъэгъуащ «ДыгъафIэ къалэм» и саугъэт цIыкIуфэкIухэр, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэм и щихънагъ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ епархием и псапэ бэзэрхэм щызэбграгъэххэр. Епархием и центрым и хьэпшып цIыкIуфэкIухэр къащэхукIэрэ, дэтхэнэ зыми игу пыкI ахъшэм хуэдиз къегъанэ. АбыкIэ къащэхунущ ИлъэсыщIэ саугъэтхэр.
Гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуахым ятащ епархием ныкъуэдыкъуэхэм ядэлэжьэнымкIэ и V щIалэгъуалэ курсхэр къызэраухам щыхьэт техъуэ сертификатхэр. Тхылъхэр иратащ Ставрополь и пединститутым и ЕссэнтIыгу къудамэм и студентхэм. Махуэшхуэм псапащIэхэм зыкърагъэхьэлIащ. Абыхэм сабий сымаджэхэм я анэхэм тыгъэ хуащIащ «Красивая мама» Iуэхутхьэбзэр. КъищынэмыщIауэ, псапащIэхэм ящыщ зым нэхъ анэ жыджэрхэм рюкзакхэр, сумкэхэр иратащ. Епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» центрым иритащ ЕссэнтIыгу къалэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Поповэ Надеждэ. Сабийхэм я нэгу зрагъэужьащ.

Просмотров: 1205

Поделиться