«Сэ гуапагъэр сурэт сощI» гъэлъэгъуэныгъэм фыдогъэблагъэ

ПщIэ зыхуэтщI ныбжьэгъухэ!
Дыгъэгъазэм и 2-м сыхьэт 15.00-м къызэIуахынущ епархием и «ДыгъафIэ къалэ» центрым и сабий дыгъэхэм я сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. Ди гуфIэгъуэр къыддэвгуэшыну фыкъыдогъэблагъэ! Гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуахынум и хэщIапIэр: ЕссэнтIыгу къалэ, Обороннэ уэрам, 45, ЩэнхабзэмкIэ унэ. Абы и программэм щыщщ:
- выставкэр утыку кърахьэныр;
- епархием ныкъуэдыкъуэхэм ядэлэжьэнымкIэ и V курсхэр къэзыухахэм сертификатхэр щратыжынущ;
- «ДыгъафIэ къалэм» и нэIэм щIэтхэр зыхэтыну концерт программэр, нэгъуэщIхэри.

Просмотров: 1235

Поделиться