Бештаурскэ къулъшырыфым Псыхуабэ музейм тыгъэ хуищIащ

2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м, Псыхуабэ и Лъахэхутэ музейм, пшыхь щекIуэкIащ. Архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, музейм и унафэщI Савенкэ Сергей иригъэблагъэри, зэIущIэм хэтащ Бештаурскэ Второафонскэ цIыхухъу къулъшырыфым и иеромонах Елевферий (Казаков), къулъшырыф музейм и унафэщIыр.

Пшыхьым хэтащ сурэтыщIхэр, музыкантхэр, архив лэжьакIуэхэр, тхакIуэхэр, егъэджакIуэхэр, Псыхуабэ къалэм щыпсэухэр, Ставрополь краймрэ Урысейм и щIыналъэхэм я лIыкIуэхэмрэ. Музейм и унафэщIым щихънагъ Феофилактрэ Бештаурскэ къулъшырыфым щыIэ къуэшхэмрэ фIыщIэ ин яхуищIащ ди лъахэр хъумэным хэлъхьэныгъэфI зэрыхуищIам папщIэ.
Иеромонах Елевферий зэрыжиIамкIэ, иужьрей мазэхэм Савенкэ Сергей япэу IущIэу аракъым икIи ар тепсэлъыхьащ музеймрэ Псыхуабэ епархиемрэ зэрызэдэлажьэм. Музейм и унафэщIым Бештаурскэ къулъшырыфым и лIыкIуэм иритащ экспонатхэр къызэрыритам щыхьэт техъуэ тхылъыр.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 31-м япэу къызэIуахащ «На изломе истории» выставкэр. Абы хэтащ Псыхуабэ, Лермонтовэ я щоджэнхэр. ЩэкIуэгъуэм и 22-м Второ-Афонскэ къулъшырыфым щекIуэкIащ монаххэм я конференцэрэ епархием щихъхэр канон щIынымкIэ и зэIущIэмрэ. 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 4-м, «Тхыдэм и жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу музейм екIуалIэхэмрэ Псыхуабэ епархием и лIыкIуэхэмрэ я зэIущIэ екIуэкIащ. Зэпсэлъэныгъэр теухуауэ щытащ Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжа и щихъхэмрэ. Музеймрэ къулъшырыфымрэ Псыхуабэ епархиемрэ зэрызэдэлажьэм адэкIи зрагъэужь.

Просмотров: 1150

Поделиться