Черкесск щагъэлъэпIащ урысейпсо школ турым пашэ щыхъуахэр

2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 23-м, Черкесск гимназием и Свято-Сергиевскэ гимназием щагъэлъэпIащ «Ди щIэинхэр» урысейпсо акъылыфIагъэ олимпиадэ 2 классым щIэсхэм я школ Iыхьэм пашэ щыхъухаэр. ЩIыхь тхылъхэр иратащ Анищенкэ Ярослав, Арутюнян Дианэ, Брагинэ Камиллэ, Вегелин Аннэ, Даниловэ Дарья, Сундуев Иван, Червоновэ Аннэ сымэ. Ахэр хэтынущ олимпиадэм и муниципальнэ Iыхьэм. Адрей еджакIуэхэм иратащ олимпиадэм зэрыхэтам щыхьэт техъуэ тхылъхэр. Зэхыхьэм хэтащ Никольскэ
члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александр.

Просмотров: 1158

Поделиться

VK:39834