Архиепископ Феофилакт Горненский тиширыу монастырда литургиягъа башчылыкъ этди

Быйыл ноябрь айны 10-да Пятигорск епархия бла Орус Православ Клисаны Туркменистанда приходларыны Патриархлы благочиниясыны динчилери блат юз православ адамланы паломник джолоучулукъларыны бешинчи кюнюню Горненский тиширыу монастырда Дин къуллукъдан башланды. Анга Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт башчылыкъ этди. Православ динчиле Владыкагъа дин къуллукъ болушлукъ этиб, Масих Иссаны эсгериу причащенияны да этдиле. Андан сора паломникле Иордан сууну тюзюне барыб православ дин сыйлагъан джерле Хозевитле Иоанн бла Георгийни монастырындадан башладыла. Монастырны къурагъан бла
насельниклерини дин сыйларыны аллында тилек этиб андан паломникле Божий Илия файхамбар Ахав патчахны усундан бугъуб тургъан дорбуннга бардыла. Масих Исса къач алгъан джерде Иордан суудан бет къол чайкъадыла. Ол джерде тилек этерге эркинлик кеб болмай берилгенди. Андан сора терилтген Къаяда тилек этдиле. Православ дин джолоучула дагъыда монастырны къурагъан преподобный Харитон Исповедникни келиясында да болдула. Архиепископ Феофилакт, Къутхарыучуну куъм
тюзде терилтген затланы юсюнден Инджилден окъуду. Дин джолоучулукъну бешинчи кюнюн преподобный Герасим Иорданскийни монастырында тамамладыла, анда Архипастырь, Раббийни Анасыны Млекопитательница деген сейирлик иконасындан нюр салыннган джаудан паломниклеге джакъды.

Просмотров: 1568

Поделиться