Галилей Тхьэ щелъэIуащ

2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 9-м Псыхуабэ епархием и щоджэнхэр, мамыр цIыхухэр, Урыс Чристэн Члисэм и екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочиниеу Тыркуменистаным щыIэм я махуэ еплIанэр Галилей щIыналъэ лъапIэм щагъэкIуащ. Назарет щIыналъэ лъапIэм кIуахэр Тхьэ щелъэIуащ Тхьэм и Анэм и унэм, Благовещения махэушхуэм Гавриил и макъ щызэхихам деж.
Апхуэдэу щIыналъэ лъапIэм кIуахэр Кан Тхьэ щелъэIуащ Кананит Симон къадэIэпыкъуну. Археологие музей цIыкIум абыхэм зыщаплъыхьащ, КъегъэлакIуэм и зэманым псыр щахъумэу щытам. ИужькIэ гупыр Фавр бгым дэкIащ. ЩIыналъэ лъапIэм кIуахэр чристэн члисэжьым Тхьэ щелъэIуащ мывэм, нэгъуэщI лъапIэныгъэхэм деж.
ЕплIанэ махуэр и кIэм нэсащ Генисаретскэ е Тивериадскэ тенджызым деж, Капернаум. Инджыл къэхъугъэхэм теухуа гукъэкIыжхэм къадэкIуэу, щIыналъэ лъапIэм кIуахэр Тхьэ щелъэIуащ Тхьэм и Анэм и Страстная теплъэм деж.

Просмотров: 1382

Поделиться