Паломникле Галилеяда болдула

Быйыл ноябрь айны 9-да Пятигорске бла Черкессек епархияны приходларыны эмда Орус Православ Клисаны Тюркменистанда благочиниясыны приходларыны динчилери бла тюз православ джамагъатыны дин джолоучулукъларыны тертюнчю кюнлери Сыйлы Джерни шималында-Галилеяда болду. Назаретде , Раббийни Анасыны юйю болгъан джерде эмда Пресвятая Богородица, Благовещания кюнде архангел Гавриилни ауазын эшитген сууну къатында тилекле этдиле. Андан сора да паломникле Пресвятой Деваны Аны , тюрлю- тюрлю миллетледе джюрюген Раббийни Анасыны иконаларыны арасында болгъан Владимир иконасыны аллында махтау дуа этдиле. Галилей Канда паломникле Сименон Канонитге православ адетдеча дуа этдиле. Уллу да болмагъан археология музейде Къутхарыучуну заманында сууну къалай асырагъаанын бурунгу суу келген джерден хапарлы болдула. Андан сора джолоучу къауум Фавор къаягъа чыкъдыла. Паломникле православ клисада Преображения Господня болгъан джерде ташны къатында эмда башха дин сыйлагъан джерледе тилек этдиле. Паломникле тертюнчю кюнню Капернаумда Генисаретский бла Тивериадский тенгизде тамамладыла. Бу сыйлы джерле бла байламлы инджилде сагъынылгъан хапарланы эсге тюшюрюуню тышында да клисада болгъан Раббийни Анасыны Страстная иконасыны аллында да тилекле этдиле.

Просмотров: 1589

Поделиться

VK:39834